Päivystysten kuormitus on lisääntynyt

Taustalla on kyselytutkimuksen mukaan henkilökunnan vaihtuvuus ja potilaskirjo.

Henkilökunnan kuormitus perusterveydenhuollon päivystyksissä näyttää lisääntyneen sen jälkeen, kun päivystykset keskitettiin yliopisto- ja keskussairaaloihin.

Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta, joka on tehty touko-elokuussa 2020.

Sen mukaan työ koetaan jonkin verran tai melko paljon kuormittavaksi kaikissa sairaalapäivystyksissä ja erityisesti yliopistosairaaloiden päivystyksissä.

Kuormitusta aiheuttaa muun muassa työntekijöiden suuri vaihtuvuus.

– Taustalla on varmasti myös hoitajapula, sanoo THL:n ylilääkäri Eeva Reissell tiedotteen mukaan.

Hänen mukaansa henkilökunnan löytäminen voi vaikeutua entisestään sote-uudistuksen takia.

– Monet päivystykset on ulkoistettu, mutta tulevaisuudessa ulkoistuksia ei voi tehdä enää samalla tavalla, Reissell sanoo.

Potilaita hakeutuu päivystykseen sellaisissa asioissa, jotka voitaisiin vastaajien mukaan hoitaa terveyskeskuksessa.

Moni menee sairaalan päivystykseen siksi, ettei ole saanut aikaa terveyskeskukseen. Lisäksi päivystykseen hakeudutaan esimerkiksi päihteiden takia.

– Terveyskeskusten kiirevastaanottoja pitäisikin kehittää, sillä ne voivat vähentää päivystysten kuormitusta, Reissell sanoo.

Yhteistyö sosiaalipalvelujen kanssa toimii etenkin yliopistosairaaloissa

Perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys on pitänyt järjestää yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa vuodesta 2014 lähtien. Lain mukaan yhteispäivystyksiin kuuluu myös sosiaalipäivystys.

Yleisimmät syyt ohjata potilas sosiaalipäivystykseen olivat lastensuojelun tarve, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö ja ikääntyneiden ongelmat.

Parhaiten sosiaalipalvelut olivat saatavilla yliopistosairaaloiden päivystyksissä, joissa yhteistyötä pidettiin myös hyvänä tai erittäin hyvänä. Muissa sairaaloissa sekä saatavuus että yhteistyö arvioitiin heikommiksi.

Kaikissa sairaaloissa sosiaalipäivystys arvioitiin tarpeisiin nähden liian suppeaksi.

Kirjauserot vaikeuttavat vertailua

Yhteispäivystysten potilaskäyntien määrästä, syistä ja kustannuksista ei ole saatavissa vertailukelpoista kansallista tietoa, sillä sairaalat kirjaavat käyntejä hyvin eri tavoin.

Reissellin mielestä yhteispäivystyksistä tiedetään niiden painoarvoon nähden liian vähän. Kalliin erikoissairaanhoidon potilaista 60–70 prosenttia tulee päivystysten kautta.

THL toteutti kyselytutkimuksen touko-elokuussa 2020. Kysely suunnattiin sairaalapäivystysten johtajille tai ylilääkäreille. Kyselyyn osallistui 37 yhteispäivystystä. Vastausprosentti oli 86.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.