Ajokykyä syytä arvioida jo Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa

MoCA-menetelmä näyttää tunnistavan varhaisia kognition muutoksia hyvin.

Potilaan ajokykyä tulisi arvioida jo Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa, päätellään Lääkärilehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Siinä selvitettiin Montreal Cognitive Assessment (MoCA) -menetelmän soveltuvuutta varhaista Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden ajokyvyn arviointiin. Samalla selvitettiin menetelmän herkkyyttä tunnistaa kognitiomuutoksia.

Tutkimus sisälsi haastattelun, kognitiivisen arvioinnin MoCA-menetelmällä, ajon simulaattorilla sekä oman ajamisen arvioinnin. Potilaiden kognitiivinen suoriutuminen oli MoCA-testin kokonaispistemäärän perusteella merkitsevästi heikompaa kuin verrokeilla.

Simulaattoriajossa potilaat tekivät lähes kaksi kertaa enemmän virheitä kuin terveet ikätoverit. Virheiden suuresta määrästä huolimatta he arvioivat ajosuoriutumisensa paremmaksi kuin verrokit omansa.

Oireiden tiedostamisen ja kognitiivisen suoriutumisen heikentyminen näyttää suurentavan liikenneturvallisuusriskiä, kirjoittajat päättelevät.

Lopullisessa analyysissä oli viisi potilasta ja kymmenen verrokkia, sillä yhdeksän tutkittavaa jäi pois aineistosta simulaattoripahoinvoinnin takia.

Vaikka otoskoko on pieni, tutkimus on linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa siinä, että heikentynyt kognitiivinen suoriutuminen MoCA-testissä näyttäisi olevan yhteydessä heikentyneeseen ajosuoriutumiseen, kirjoittajat toteavat.

Pyykönen H, Parantainen H, Kujala T, Wikgren J. Ajokyvyn arviointi MoCA-menetelmällä Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa. Suom Lääkäril 2019;74:686–9.

Artikkeli julkaistiin Lääkärilehdessä 11/2019.

Teksti: Suvi Sariola

Kuva: Johanna Nykopp