Optimisti elää terveemmin ja pidempään

Pessimistinen mielenlaatu on yhteydessä lisääntyneisiin sydän- ja verisuonisairauksien riskeihin.

Optimismin voi määritellä toiveikkuudeksi tai taipumukseksi ajatella tulevaisuuden tuovan hyvää tullessaan. Tutkijat tekivät tietokannoista systemaattisen haun ja löysivät 15 kohorttitutkimusta, joissa tarkasteltiin optimismin ja pessimismin yhteyttä sydän- ja verisuonitapahtumiin ja kokonaiskuolleisuuteen.

Seurantajakso oli keskimäärin 13,8 vuotta ja tutkittavat olivat 19–93-vuotiaita. ­Tutkittavien mielenlaatua kartoitettiin standardoituja kyselylomakkeita ­käyt­täen. Analyyseissä vakioitiin ­tavan­omaiset sekoittavat tekijät.

Kun aineistot yhdistettiin, kävi ilmi, että optimisti sai harvemmin kardio­vaskulaarisen tapahtuman ja myös kuolleisuus oli pienempi. Lisäksi 12 tutkimuksessa havaittiin annosriippuvainen vaste optimistisen ajattelutavan ja vähentyneen sairastavuuden sekä kuolleisuuden välillä.

Optimistinen ajattelutapa tuo mukanaan terveyshyötyjä, kun taas pessimistinen mielenlaatu on yhteydessä lisääntyneisiin kardiovaskulaarisiin riskeihin. Tutkimuksessa näiden yhdistetty vaikutus oli samaa tasoa kuin sydän- ja verisuonisairauksien tavanomaisten riskitekijöiden. Mutta miten tehdään toiveikkuutta lisäävä potilasinterventio?

Lähde: Rozanski A, Bavishi C, Kubzansky LD ym. Association of optimism with cardiovascular events and all-cause mortality: A systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open 2019;2(9):e1912200. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.12200.

Kirjoittaja
Nina Kaseva

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 44/2019.