Lääkäriliitto tavoittelee 
alkoholihaittojen vähentämistä

Alkoholin terveyshaitat näkyvät potilastyössä valitettavan hyvin. Lääkäriliitto esittää alkoholi-poliittisessa kannanotossaan mm. alkoholin saatavuuden rajoittamista ja hinnan pitämistä tasolla, joka rajoittaa kulutusta.

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi vuonna 2008 kannanoton, jota on useassa yhteydessä viety päättäjien tietoon. Kannanotto listaa monipuolisia toimenpiteitä alkoholihaittojen vähentämiseksi. Toimenpiteet kohdistuvat mm. tehokkaimmiksi keinoiksi todettuihin alkoholin saatavuuden rajoittamiseen ja hinnan pitämiseen tasolla, joka rajoittaa kulutusta.

Alkoholimainonnan kieltämisen tulisi olla kansallinen tavoite. Tätä kohti voidaan liikkua pienin askelin, kuten on jo tehty lapsiin ja nuoriin kohdistuvan mainonnan ja mielikuvamarkkinoinnin rajoituksilla. Seuraava askel voisi olla mainonnan rajaaminen vain tuotetietoihin. Liitto kannattaa myös yleisessä vähittäismyynnissä olevien alkoholijuomien prosenttirajan laskemista nykyisestä 4,7 %:sta Ruotsissa käytössä olevaan 3,5 %:iin.

Yhteisiä toimia Euroopassa tarvitaan

Maanosien välisessä alkoholin kulutusvertailussa Eurooppa on ensimmäisellä sijalla. Yhteisiä toimia siis tarvitaan. Euroopassa alkoholihaittojen vähentämiseen on pyritty EU-strategian avulla 2006–2012. Euroopan lääkäriliitto CPME oli toimeenpanoa varten perustetun Euroopan alkoholi- ja terveysfoorumin perustajajäseniä ja allekirjoittanut CPME:n edustaja foorumissa viiden vuoden ajan.

Foorumissa oli kaikkiaan noin 70 jäsentä – kansanterveysjärjestöjä sekä alkoholiteollisuuden ja mainonta-alan järjestöjä. Ne tekivät strategiakauden aikana runsaat 200 ”sitoumusta” toimenpiteistä alkoholihaittojen vähentämiseksi. Strategian toimeenpanoa jatkettiin aktiivisesti viime vuoteen asti. Järjestöt erosivat foorumista kesällä 2015 vastalauseena foorumin tuloksien heikkoudelle ja komission haluttomuudelle uuden alkoholistrategian laatimisessa. Hallitusten yhteistyö jatkuu nuorten ja suurkuluttajien alkoholinkäyttöön kohdistuvan toimintaohjelman muodossa.

Uusia mahdollisuuksia vaikuttaa alkoholin hintaan tarjoaa minimihinta-järjestely. Skotlanti päätti muutama vuosi sitten ottaa minimiyksikköhinnat käyttöön, mutta päätös joutui EU-tuomioistuimen tarkasteluun. Tuomio-istuin antoi ratkaisunsa joulun alla. Minimihinta-järjestely ei tuomion mukaan ole EU-oikeuden vastainen, mutta sen täytyy objektiivisesti tarkastellen olla soveltuva ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen nähden verrattuna vähemmän rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten veronkorotuksiin.

Jokainen potilaskontakti käytettävä hyödyksi

Lääkäriliitto on kiinnittänyt huomiota terveyden sosiaalisiin taustatekijöihin ja terveyseroihin. Epätasa-arvo näkyy myös alkoholin vaikutuksissa. Joulukuussa julkaistun kansainvälisen tutkimuksen mukaan vähiten koulutetut suomalaiset miehet kuolevat 3,6-kertaa todennäköisemmin alkoholiin liittyvään sairauteen kuin korkeimmin koulutetut.

Lääkärin työssä tulisi jokainen potilaskontakti käyttää hyödyksi ja ottaa alkoholinkäyttö puheeksi potilaan kanssa. Jopa viiden minuutin keskustelulla on tutkitusti todettu olevan merkitystä.

Alkoholisairaus liittyy yli 20 000 hoitojaksoon

– Vuoden 2013 kuolemansyytilaston mukaan alkoholin käyttöön liittyviä kuolemia oli noin 2 000.
– 1 500 päihtynyttä ihmistä kuolee vuosittain tapaturman, itsemurhan tai väkivallan uhrina. Suurin osa näistä tapahtuu työikäisille miehille.
– Vuonna 2013 terveydenhuollon vuodeosastoilla rekisteröitiin noin 21 300 hoitojaksoa, joissa alkoholisairaus oli yhtenä hoidon syynä.
Lähde: Katariina Warpenius, Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt (toim.) Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.

Kirjoittaja:
Mervi Kattelus
terveyspolitiikan asiantuntija
Suomen Lääkäriliitto

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 6/16.