Arvio epidemian vaikutuksista: Palveluita peruttiin osittain liian varhain

THL arvioi, että kunnat ja kuntayhtymät ovat olleet eriarvoisessa asemassa epidemiaan varautumisessa ja reagoimisessa.

Koronavirusepidemiasta aiheutuvien sosiaali- ja terveydenhuollon jonojen purku tulee olemaan vaikeaa.

Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuoreessa raportissa.

Yleisarvio on, että epidemialla ja rajoitustoimilla on merkittäviä vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja sote-palveluiden tarpeeseen.

– Jos rajoitustoimia jatketaan loppuvuoden ajan, vaikutukset hyvinvointiin ja koko kansantalouteen ovat merkittävät ja toipuminen kestää kauan, sanoo tietoylijohtaja Pekka Rissanen tiedotteen mukaan.

Palveluja peruttiin liian varhain

Raportin mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat olleet eriarvoisessa asemassa epidemiaan varautumisessa ja reagoimisessa. Isoilla kuntayhtymillä on paremmat edellytykset johtaa henkilöstöä ja jakaa voimavaroja. Työvoimaa on esimerkiksi voitu siirtää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottokäynnit ovat vähentyneet epidemian takia selvästi.

THL:n asiantuntijat arvioivat, että kiireettömiä palveluita peruttiin osittain liian varhaisessa vaiheessa.

Suojautuminen huolettaa

Asiantuntija-arvioissa todetaan myös, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstön toimintakykyyn liittyy useita riskejä, jotka on otettava vakavasti.

Terveydenhuollon työntekijöitä huolettaa suojavälineiden riittävyys ja asiakkaiden turvallisuus. Henkilöstön tartunnat ovat riski järjestelmän kantokyvylle. Epidemian pitkittyessä myös henkilöstön väsymisen ja uupumisen riski kasvaa.

Eri viranomaistahoilta tulleiden suojainten käyttöön liittyvien ohjeiden toimeenpano on aiheuttanut ristiriitatilanteita työyksikkötasolla.

Sosiaalihuollon palvelut ruuhkautuvat

Raportissa nostetaan esille ihmisryhmiä, joiden jaksamiseen epidemia ja rajoitustoimet vaikuttavat erityisesti.

Heitä ovat viruksen riskiryhmään kuuluvien ikääntyneiden lisäksi mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ja asunnottomat, joiden arkea ovat kannatelleet monet ryhmämuotoiset ja vuorovaikutukseen perustuvat tukimuodot.

Myös monet lapsiperheet ovat kuormittavassa tilanteessa, jota kasvavat toimeentulo-ongelmat heikentävät entisestään. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat perheet, joissa on ollut jo aiemmin ongelmia tai orastavia ongelmia.

Tilanteen pitkittyessä on todennäköistä, että sosiaalihuollon palvelut ruuhkautuvat ja toimeentulotuen tarve kasvaa, vaikutusarviossa todetaan.

Raportissa esitetyt arviot perustuvat THL:n asiantuntijoiden analyysiin, eri asiantuntijaverkostoissa esiin nousseisiin havaintoihin, sekä THL:n ja Kelan rekisteriaineistoihin ja muihin kansallisiin tietolähteisiin.

Minna Pihlava

Uutinen julkaistiin aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.