Buprenorfiinin aiheuttamien yliannostuskuolemien määrä kasvaa

Suomen huumeidenkäyttökulttuuri poikkeaa muista Pohjoismaista.

Pohjoismaiden välillä on paljon eroja siinä, mitkä huumeet aiheuttavat yliannostuskuolemia. Myös yliannostuskuolemien väkilukuun suhteutettu määrä, uhrien sukupuoli ja ikä eroavat toisistaan. Tämä selviää yhteispohjoismaisesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin huumeiden ongelmakäyttäjien myrkytyskuolemia vuodelta 2017. Tutkimuksesta kertoi THL.

Suomessa yleisin myrkytyskuolemia aiheuttava huume on buprenorfiini. Ruotsissa ja Norjassa eniten kuolemia aiheuttaa heroiini. Myös Tanskassa heroiini aiheuttaa runsaasti myrkytyskuolemia, mutta eniten kuolemia aiheuttaa metadoni. Islannissa huumemyrkytystapausten määrä oli pieni, vaikkakin väkilukuun suhteutettuna korkea. Eri aineiden hajonta on suurta.

Suomessa toiseksi yleisin on oksikodoni

Suomessa buprenorfiinin aiheuttamien yliannostuskuolemien määrä lisääntyi. Buprenorfiinimyrkytysten määrä on kolminkertaistunut vuoden 2002 tutkimuksen jälkeen.

Toiseksi yleisin yliannostuskuolemien aiheuttaja Suomessa oli yllättäen oksikodoni. Oksikodonikuolemat ovat nousussa muissakin Pohjoismaissa.

Suomessa myös ekstaasin aiheuttamat myrkytyskuolemat lisääntyivät. Kokaiinimyrkytyksiä oli Suomessa niin ikään aiempaa enemmän. Fentanyylimyrkytysten määrä sen sijaan laski vuoteen 2012 verrattuna.

Heroiini lähestulkoon katosi yliannostuskuolemien tilastoista Suomessa vuonna 2007. Siitä lähtien heroiinin osuus kuolemantapauksissa on ollut erittäin pieni.

Opioidit, kuten heroiini, metadoni ja oksikodoni aiheuttivat suurimman osan koko pohjoismaisessa tutkimuksessa tarkastelluista myrkytyskuolemista. Ruotsia lukuun ottamatta opioidien osuus myrkytyskuoleman tärkeimpänä löydöksenä kuitenkin vähentyi verrattuna aiempiin katsauksiin. Vähentymisen syynä oli stimulanttien, kuten amfetamiinin, ekstaasin ja kokaiinin aiheuttamien myrkytyskuolemien suhteellinen lisääntyminen.

Valtaosa kuolleista on miehiä

Huumeidenkäyttäjien myrkytyskuolemien määrä on kasvanut Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa vuodesta 1991 lähtien. Norjassa ja Tanskassa määrä on puolestaan laskenut jo yli kymmenen vuoden ajan.

Korkein kuolleisuus oli Islannissa 6,58 huumemyrkytyskuolemalla sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavana oli Ruotsi (6,46), jossa muunto-opioidiepidemia vaikutti kuolleisuuden kasvuun vuonna 2017. Matalin kuolleisuus oli Tanskassa (4,29). Norjassa puolestaan kuolleisuus oli 5,66 sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa oli 5,84 huumemyrkytyskuolemaa sataatuhatta asukasta kohden. Edellisellä tarkastelujaksolla vastaava kuolleisuusluku 4,61.

Valtaosa huumemyrkytykseen kuolleista oli miehiä. Suomessa ja Norjassa lähes neljäsosa kuolemaan johtaneista huumemyrkytyksistä tapahtui naisille. Alhaisin naisten osuus oli Islannissa, jossa vain 7 prosenttia tapauksista koski naispuoleista huumeidenkäyttäjää.

Huumemyrkytyksiin kuolleiden keski-ikä erosi jonkin verran maiden välillä. Tanskassa ja Norjassa uhri oli keskimäärin 41-vuotias, kun taas Suomessa uhrin keski-ikä oli 35 vuotta. Ruotsissa ja Islannissa keski-ikä oli hieman Suomea matalampi.

Hertta Vierula

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.