COVID-19 kuormittaa etenkin kokeneita naissairaanhoitajia

Koronapandemian aiheuttama terveyden­huoltohenkilökunnan ­psyykkisen tuen tarve tulee olemaan suuri.

Kiinalaisessa anonyymissä kyselytutkimuksessa kartoitettiin tammi- helmikuussa 2020 koronapotilaita hoitavan henkilökunnan psyykkisen kuormituksen määrää 34 sairaalasta.

Kyselyyn vastasi 493 lääkäriä ja 764 sairaanhoitajaa. ­Psykiatrisia oireita ja psyykkistä ­kuormitusta mitattiin itsearviointi­mittareilla. Katkaisupistemäärät oli asetettu keskivaikeiden oireiden ­alarajan kohdalle. Oireiden esiintyvyyttä sukupuolen, iän, ammattiaseman (junior, intermediate ja senior), työ­tehtävän ja sairaalan sijainnin mukaan kartoitettiin ryhmä­vertailuilla ja ­logistisella regressioanalyysillä.

Psykiatristen oireiden esiintyvyydet olivat seuraavat: masennus 50,4 %, ahdistus 44,6 % , unettomuus 34,0 % ja traumaperäiset oireet 71,5 %. Ryhmävertailussa kaikki mitatut oireet olivat merkitsevästi voimakkaampia naisilla, sairaanhoitajilla, kokeneemmassa ammattiasemassa, etulinjassa työskentelevillä ja Hubein alueella. Samat löydökset havaittiin regressioanalyysissä. Esimerkiksi vakavan ­masennuksen kerroinsuhde naisilla 1,94 oli miehiin verrattuna, ja vakavan ahdistuksen kokeneemmassa ammattiasemassa työskentelevillä 1,82 verrattuna muihin.

Samansuuntainen oireiden esiintyvyys havaittiin Kiinassa myös SARS-epidemian jälkeen. Oireiden suurempi esiintyvyys Hubein alueella viittaa siihen, että stressi esimerkiksi omaisten terveydestä lisää myös työn aiheuttamaa kuormitusta. Kokemuksen yhteys voimakkaampiin oireisiin saattaa selittyä sillä, että kokeneemmat työn­tekijät kokevat vastuunsa potilaista suurempana.

Koronapandemian aiheuttama terveyden­huoltohenkilökunnan ­psyykkisen tuen ja hoidon tarve tulee olemaan suuri. Työ­terveyshuollon tulisi suunnitella, miten tähän tarpeeseen kyetään vastaamaan.

Lai J, Ma S, Wang Y ym. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to Coronavirus disease 2019. JAMA Network Open 2020;3(3):e203976. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976.

Tero Taiminen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 19/2020.