Ekstaasiavusteinen ­ psyko­terapia saattaa tehota traumaperäiseen stressi­häiriöön

Ekstaasia on viime aikoina tutkittu psykoterapian apuna trauma­peräisen stressihäiriön hoidossa.

Ekstaasi (MDMA) on serotonerginen psykedeeli, jonka otaksutaan lisäävän väliaikaisesti aivojen muovautumiskykyä ja luovan ”ikkunan”, jonka aikana potilas kykenee työstämään traumaattisia muistoja niistä liikaa ahdistumatta. Sitä on viime aikoina tutkittu psykoterapian apuna trauma­peräisen stressihäiriön hoidossa.

Kansainvälisessä faasin III satunnaistetussa lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa oli mukana 90 traumaperäistä stressihäiriötä sairastavaa keski-ikäistä potilasta (naisia 66 %). Käsikirjan mukaan toteutettu lyhyt­psykoterapia käsitti kolme 8 tunnin pituista kokeellista istuntoa kuukauden välein. Potilaat saivat terapiajakson aikana joko lumetta tai ekstaasia, jonka asteittain suurennettu ja vasteen mukaan joustavasti annettu annos vaihteli välillä 80–180 mg. Oireiden voimakkuutta ja toimintakykyä arvioitiin kaksi kuukautta viimeisen kokeellisen istunnon jälkeen.

Ekstaasiavusteinen terapia oli lume­avusteista tehokkaampaa oireisiin vaikutuksen koolla 0,97. Myös toimintakyky parani ekstaasiryhmässä enemmän. Tulosten perusteella ekstaasi-avusteinen lyhytpsykoterapia on tavanomaista traumaperäisen stressihäiriön lääke­hoitoa tehokkaampaa.

Hoitojakson jälkeen ekstaasiryhmän potilaista 67 %:lla ja lumeryhmässä 32 %:lla traumaperäisen stressihäiriön kriteerit eivät enää täyttyneet. Ekstaasin haittavaikutukset olivat lieviä: veren­paineen ja ruumiinlämmön nousua, lihasjäykkyyttä, hikoilua, ruokahaluttomuutta ja pahoinvointia.

Tutkimukseen liittyy heikkouksia. 90 % tutkittavista arvasi, saiko aktiivilääkettä tai lumetta, joten tutkimusta ei mielestäni voi pitää kaksoissokkoutettuna. Ekstaasia saaneista 39 % oli käyttänyt sitä joskus aiemmin, ja heidän voidaan otaksua suhtautuneen siihen myönteisesti. Positiiviset odotukset saattavatkin selittää huomattavan osan hoitovasteesta. Psykedeeliavusteista psykoterapiaa olisi järkevää tutkia käyttäen aktiivi­lumetta, jotta potilaiden odotukset eivät vääristäisi tuloksia.

Mitchell JM, Bogenschutz M, Lilienstein A ym. MDMA-assisted therapy for severe PTSD: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Nature Med, verkossa ensin 10.5.2021. doi.org/10.1038/s41591-021-01336-3

Tero Taiminen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 24-32/2021.