Elämä korkealla merenpinnasta vaikuttaa lasten pituuskasvuun

Poikittaistutkimuksessa tarkasteltiin lähes miljoonan lapsen kasvua.

Yli 1 500 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy.) syntyneillä lapsilla syntymäpituus oli pienempi ja pituuskasvu heikompi kuin matalammalla syntyneillä lapsilla. Poikittaistutkimuksessa tarkasteltiin lähes miljoonan lapsen kasvua (ikä 0–59 kk) 59:ssä matalan ja keskitulotason maassa.

Lapsista 106 441 asui vähintään 1 500 metriä ja 857 858 alle 1 500 metriä merenpinnan yläpuolella; asuinpaikan sijainnin vaihteluväli oli –372–5 952 metriä mpy. Analyyseissä huomioitiin lasten ruoka­valio ja sairauksia sekä ikä, sukupuoli, äidin ikä ja koulutustaso, kotitalouden varallisuus, jätehuolto, puhdas vesi, viemäröinti ja maalla asuminen. Jatkoanalyysistä rajattiin pois lapset, joiden kotiolosuhteet eivät olleet optimaaliset. Kasvua tarkasteltiin pituuskasvuna suhteessa lasten mediaaniin WHO:n vuoden 2006 kasvustandardien perusteella (height-for-age z score, HAZ). Tarkemmin kasvun HAZ-vaje määriteltiin jokaista 1 000 metrin mpy. korkeusjaksoa kohden.

Korkeammalla asuinpaikalla oli ­käänteinen yhteys lasten pituuskasvuun. Tämä yhteys oli lineaarinen noin 2 000 metriin mpy. asti. Jokainen 1 000 metrin mpy lisäys aiheutti 0,163 yksikön HAZ-vajeen. Vaikutus oli 0–23 kuukauden ikäisillä suurempi kuin 24–59 kuukauden ikäisillä. Erot ilmastossa tai äidin pituudessa eivät selittäneet havaittuja pituuskasvun eroja. Korkeammalla asumisen ja heikomman ravitsemuksen tai lisääntyneen sairastavuuden välillä ei havaittu yhteyttä.

Tutkijoiden optimaalisiksi määrittelemät kotiolosuhteet oli ainoastaan 1 718 lapsella. Jokainen 1 000 metrin mpy. lisäys asuinpaikan korkeudessa aiheutti myös tässä ryhmässä 0,183 yksikön HAZ-vajeen.

Vuonna 2010 maailman väestöstä 12 % asui yli 1 500 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Lapset eivät näytä kasvavan odotusten mukaisesti noissa korkeuksissa, vaikka kotiolot olisivat turvalliset.

Baye K, Hirvonen K. Evaluation of linear growth at higher altitudes. JAMA Pediatr, verkossa ensin 24.8.2020. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.2386

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 43-44/2020.