Esitys: Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta laajennetaan

Hallitus esittää, että hoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta laajennettaisiin uusiin toimintayksiköihin.

Erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat voivat määrätä tiettyjä lääkkeitä terveyskeskusten avovastaanotolla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä.

Hallitus esittää, että jatkossa sairaanhoitajat voisivat määrätä rajatusti lääkkeitä myös esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Samalla oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen laajenisi koskemaan myös kunnan tai kuntayhtymän ulkoistamia terveydenhuollon avohoidon palveluja ja ostopalveluna hankittavia palveluja.

Sairaanhoitajilla on ollut rajattu oikeus määrätä lääkkeitä vuodesta 2010. Oikeuden saadakseen on suoritettava lisäkoulutus ja saatava määräys terveyskeskuksen vastaavalta lääkäriltä.

Vuoden 2018 alussa rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen erikoispätevyyden suorittaneita sairaanhoitajia oli yhteensä 346 henkilöä, joista 339:llä oli oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen.

Sairaanhoitajilta vaaditaan samojen perusedellytysten täyttymistä kuin tähänkin asti, jos lääkkeenmääräämisoikeutta laajennetaan uusiin toimintayksiköihin. Rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä olevat lääkkeet, tautitilat ja määräämisen rajaukset on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa. Toimintayksikön vastaava lääkäri antaa sairaanhoitajalle kirjallisen määräyksen niistä lääkkeistä, joita sairaanhoitaja saa määrätä kyseisessä yksikössä. Määräys sisältää myös lääkkeenmääräämiseen liittyvät rajoitukset.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen torstaina 24.5. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta.

Teksti: Hertta Vierula

kuva: Fotolia