Fyysisen aktiivisuuden ja opinto­menestyksen välillä on positiivinen korrelaatio

Kuntoliikuntaan ja koulu­menestykseen vaikuttavat miehillä ja naisilla eri geneettiset tekijät.

Suomalaisessa kaksostutkimuksessa geenit ja ympäristötekijät selittivät 41–100 prosenttia kuntoliikunnan ja opinnoissa menestymisen välisestä yhteydestä. Miehillä korostui perimän ja naisilla ympäristön vaikutus.

Tutkimuksessa mallinnettiin kaksos­parien geenien sekä kaksosille yhteisten ja erilaisten ympäristötekijöiden ­vaikutusta kuntoliikuntaan ja opinto­menestykseen. Osallistujien (n = 2 543–2 693, naisia 50–56 %) opintomenestystä kartoitettiin 12 ja 14 vuoden iässä ­opettajan täyttämän kyselylomakkeen ja kouluarvo­sanojen keskiarvon perusteella ja 17 ja 24 vuoden iässä oman ilmoituksen ­perusteella.

Kuntoliikuntaa harrastettiin useimmiten 2–3 kertaa viikossa. Kaikissa ikä­ryhmissä miehet liikkuivat aktiivisemmin ja naisten opintomenestys oli parempi. Kuntoliikunnan määrä ja opintomenestys korreloivat voimakkaimmin monotsygoottisilla kaksosilla, mikä viittaa perimän vaikuttavan molempiin. Ditsygoottisilla ­kaksosilla korrelaatiot olivat enimmäkseen yli puolet monotsygoottisten vastaavista, ja tämän perusteella yhteiset ympäristö­tekijät ovat myös merkittäviä. Ditsy­goottisilla kaksosilla korrelaatiot vastak­kaisen sukupuolen sisaruksiin olivat ­heikommat kuin saman suku­puolen sisaruksiin.

Fyysisen aktiivisuuden ja opinto­menestyksen välillä on positiivinen korrelaatio, eikä se tämän tutkimuksen perusteella ole syy-yhteys vaan perimän ja ympäristön yhteisvaikutus. Tulosten perusteella kuntoliikuntaan ja koulu­menestykseen vaikuttavat miehillä ja naisilla eri geneettiset tekijät.

Aaltonen S, Latvala A, Jelenkovic A ym. physical activity and academic performance: genetic and ­environmental associations. Med Sci Sports Exerc 2020;52:381–90.

Nina Kaseva

Julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 9/2020.