Ketamiini tehoaa myös teini-ikäisten masennukseen

Ketamiini tehoaa teini-ikäisten ja aikuisten masennukseen yhtä hyvin.

Tavanomaiset masennuslääkkeet tehoavat teini-ikäisiin huonommin kuin aikuisiin, ja serotonergiset lääkkeet saattavat aiheuttaa heille harvinaisena sivuvaikutuksena itse­murha-alttiuden lisääntymistä. Ketamiini on vakiinnuttanut asemansa aikuisten vakavan masennuksen tehokkaana hoitona, mutta se näyttää tehoavan myös nuorilla.

Aiemmin asiaa on tutkittu nuorilla vain avoimissa tutkimuksissa, mutta nyt amerikkalainen tutkimusryhmä selvitti satunnaistetussa, aktiivilumekontrolloidussa ja vaihtovuoroisessa tutki­muk­sessa 17 teini-ikäiselle laskimoon kerta-annoksena annetun raseemisen ketamiinin tehoa hoitoresis­tenttiin vakavaan masennukseen. Potilaista oli tyttöjä 13, ja aktiivilumeena käytettiin midatsolaamia.

Vuorokausi infuusion jälkeen ketamiini lievitti masennuksen oireita midatsolaamia tehokkaammin vaikutuksen koolla 0,78. Potilaista 8 sai vasteen pelkästään ketamiiniin, 5 sekä ketamiiniin että midatsolaamiin, ja 1 ainoastaan midatsolaamiin. Ero MÅDRS-pisteissä ketamiinin ja midatsolaamin välillä oli merkitsevä vielä 14 vuoro­kauden kuluttua infuusiosta.

Kaikille potilaille kehittyi infuusion jälkeen dissosiatiivisia oireita, yleisimmin kokemus unen kaltaisesta tilasta, todellisuuden hämärtymisestä tai ruumiista irtaantumisesta. Nämä oireet olivat hyvin siedettyjä, ja ne hävisivät kaikilta kahden tunnin kuluessa infuusiosta.

Tämän ja aiempien tutkimusten perusteella ketamiini tehoaa teini-ikäisten ja aikuisten masennukseen yhtä hyvin. Nuorille kehittyi dissosiatiivisia oireita huomattavasti enemmän kuin aikuisille. Tämä ei ole yllättävää, koska ne ovat nuorilla muutenkin yleisempiä.

Ketamiinin käytön huumeena on todettu aiheuttavan aivojen vaurioitumista. Koska nuorten aivot ovat aikuisten aivoja muovautuvammat, lääkkeen pitkäaikaisturvallisuudesta nuorten masennuksen hoidossa tarvitaan lisää tietoa, ennen kuin siitä voi tulla tälle ikäryhmälle käypää hoitoa.

Dwyer JB, Landeros-Weisenberger S, Johnson JA ym. Efficacy of intravenous ketamine in adolescent treatment-resistant depression: a randomized midazolam-controlled trial. Am J Psychiatry 2021;178:352–62.

Tero Taiminen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 16/2021.