Kunnat haluavat joustoa sote-alueiden kriteereihin

Joustoa asukasluvun määrittelyyn. Vastuukuntamallin rinnalle kuntayhtymiä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus yksikanavaiseksi. Tällaisia kannanottoja ministeriö sai kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä sote-uudistuksesta.

Kunnat ja sairaanhoitopiirit kaipaavat joustoa sote- ja perustason alueiden kriteereihin. Tarkasti määriteltyä asukaslukua ei pidetä aina parhaana kantokyvyn mittarina.

Tämä käy ilmi 383 kunnan, sairaanhoitopiirin ja muun toimijan kannanotoista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraporttiin.

Joustoa alueiden määrittelyyn kaipasi 60 prosenttia vastaajista. Toisaalta monessa lausunnossa todettiin, että vähintään 50 000 asukkaan sote-alue on liian vähän erikoissairaanhoidon järjestämiselle ja saattaa johtaa nykyisten sairaanhoitopiirien pilkkoutumiseen.

Useissa lausunnoissa haluttiin säilyttää toimivat yhteistoiminta-alueet. Monet toivoivat vastuukuntamallin rinnalle vaihtoehdoksi kuntayhtymää.

Palvelujen järjestämisvastuu jakoi vastaajia. Puolet ei halunnut säätää vastuun jakautumisesta alueiden kesken esitettyä tarkemmin, puolet halusi sote-alueen järjestettäväksi lisää palveluja kuten lastensuojelun, vammaispalvelut ja päihdehuollon.

Yli puolet piti uudistusta liian kiireisenä

Noin 60 prosenttia kunnista ja sairaanhoitopiireistä antaisi sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueille sitovaa päätösvaltaa palvelujen järjestämisessä. Erva-alue voisi kieltää sote-aluetta tuottamasta palveluja, jotka on tärkeää keskittää vain joillekin sote-alueille esimerkiksi potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Uudistuksen rahoitusta arvioitiin laajasti. Tyypillinen ehdotus oli, että sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus muutettaisiin yksikanavaiseksi. Yli puolet vastaajista piti uudistuksen aikataulua liian kiireisenä.

Pienet ja suuret kunnat olivat eri mieltä äänivallasta alueiden päätöksenteossa. Suuri osa alle 20 000 asukkaan kunnista halusi kuulua suoraan sote-alueen päättävään toimielimeen. Yli 50 000 asukkaan kunnat kannattivat ajatusta, että kunnan asukasluku on äänivallan peruste.

Ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi valmistuu joulukuussa. STM:n mukaan kuntien lausunnot otetaan huomioon lain valmistelussa.

Eduskunta saa lakiesityksen huhtikuussa 2014.

Kuva: Panthermedia