Kuvantamiskriteerit oireettoman DXA-tutkimukselle hyväksytty

Palkon hyväksymät kriteerit tulevat voimaan 1. helmikuuta 2022.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi joulukuussa kuvantamisen kriteerit DXA-tutkimukselle primaarisen osteoporoosin ja siihen liittyvän kohonneen pienienergiaisen murtuman riskin löytämiseksi oireettomalta henkilöltä.

Kriteerien mukaan oireettoman henkilön DXA-tutkimus primaarisen osteoporoosin ja siihen liittyvän kohonneen murtumariskin löytämiseksi on oikeutettu ainoastaan, kun se on kokonaisvaltaisen murtumariskin arvion tuloksen perusteella oikeutettu.

Lisäksi kokonaisvaltaisen murtumariskin arvio on tehtävä validoitua ja riittävään tieteelliseen näyttöön perustuvaa menetelmää käyttäen. Kriteerit tulevat voimaan 1. helmikuuta 2022.

Kaikki murtumien itsenäiset riskitekijät huomioon

Osteoporoosiin liittyvien pienienergiaisten murtumien ehkäisyssä on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon kaikki murtumien itsenäiset riskitekijät, joita on lukuisia kuten korkea ikä ja matala painoindeksi. Vaikka DXA-tutkimuksesta aiheutuva säteilyannos on hyvin pieni, turhia DXA-tutkimuksia pitää välttää.

Sentraalisen luuntiheyden DXA-tutkimuksen on todettu ennustavan pienienergiaista murtumariskiä. Osteoporoosin kohdentamaton seulonta DXA-tutkimuksella ei ole vaikuttavaa pienienergiaisten murtumien ehkäisyssä.

Kansainvälinen EuNetHTA-työryhmä ja kansainvälinen laaja meta-analyysi ovat päätyneet suosittelemaan, että murtumariskiä ei kannata seuloa ainoastaan luuntiheysmittauksilla. Perifeeriset luuntiheysmittaukset ennustavat sentraalista luuntiheyttä. Perifeerisiä luuntiheysmittareita ei pidä käyttää yksinään osteoporoosin diagnostiikkaan ja pienienergiaisten murtumien riskin arvioon tai seulontaan.

Kriteerien tärkeimmät tietopohjat ovat EUnetHTA-raportit, jotka perustuvat systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin sekä DXA:n osalta tehty täydentävä systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Kriteerit perusteluineen ja valmistelumuistio löytyvät Palkon kotisivuilta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.