Lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia jakoivat asiantuntijaryhmän mielipiteet

Työryhmän mukaan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulee kehittää.

Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmä luovutti loppuraporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle tänään tiistaina.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti keväällä 2018 laajan asiantuntijatyöryhmän eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen vuoksi. Ryhmä selvitti elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita.

Asiantuntijatyöryhmä esittää loppuraportissaan muutoksia palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa koskevaan lainsäädäntöön nykyisten puutteiden korjaamiseksi.

Työryhmä esittää, että kunnan on järjestettävä palliatiivinen hoito ja saattohoito. Sairaanhoitopiireissä tulee olla erityistason palliatiiviset keskukset, jotka tarjoavat erityistason avo- ja vuodeosastopalveluita sekä vastaavat konsultaatio- ja päivystystuen järjestämisestä 24 tuntia joka vuorokausi. Säädösehdotus lisättäisiin terveydenhuoltolakiin.

Asiantuntijatyöryhmä ehdottaa lisäksi saattohoitovapaata Ruotsin mallin mukaan. Samalla turvattaisiin tuki henkilöille, jotka hoitavat vakavasti sairasta läheistään. Vakavasti sairaan läheisen saattohoitoon osallistumisesta johtuvaa ansionmenetystä korvaamaan voitaisiin myöntää erityishoitoraha.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen mukaan saattohoidon ja palliatiivisen hoidon nykytilan kuvaus on kattava ja niiden perusteella tehdyt toimenpide- ja lakimuutosehdotukset hyviä.

– Nykytilanteessa vakavasti sairaat potilaat eivät saa tasa-arvoisesti tarvitsemaansa hoitoa. Palliatiivisen ja saattohoidon voimavaroja on välittömästi lisättävä. Samoin henkilöstön koulutusta ja saattohoidon saatavuutta 24/7 on välttämätöntä parantaa. Saattohoitoon osallistuvien omaisten asemaa on myös parannettava ja esitys taloudellisesta korvauksesta saattohoitovapaana aikana olisi todella tärkeä uudistus, sanoo Myllymäki kannanotossa.

Lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta ei yksimielisyyttä

Asiantuntijatyöryhmä ei esitä loppuraportissaan yksimielistä näkemystä siitä, tulisiko lääkäriavusteinen itsemurha tai eutanasia sallia. Asiantuntijatyöryhmä ei päässyt yksimielisyyteen siitä, minkälaista sääntelyä lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta tulisi olla tai tulisiko sääntelyä ylipäätään olla.

Työryhmän enemmistön mukaan tulisi kuitenkin selvittää lääkärin oikeudellinen asema tilanteessa, jossa lääkäri avustaa henkilöä itsemurhassa.

Työryhmä on valmistellut kolme säädösehdotusta lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta. Työryhmä ei ota kantaa siihen, tulisiko Suomessa käynnistää asian valmistelu.

Ensimmäinen vaihtoehto käsittelee lääkäriavusteisen itsemurhan toteuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja kotihoidossa.

Toinen ehdotus korostaa vahvemmin potilaan itsemääräämisoikeutta ja kattaa myös eutanasian.

Molemmat säädösvaihtoehdot perustuvat siihen lähtökohtaan, että jos lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta säädetään, sääntely tulisi toteuttaa erillisellä lailla.

Kolmantena vaihtoehtona on nykyisessä lainsäädännössä pitäytyminen, eli lääkäriavusteista itsemurhaa tai eutanasiaa ei sallita.

Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.

Lääkäriavusteinen itsemurha on Myllymäen mukaan ongelmallinen, koska lääkärin ammattieettinen velvollisuus elämän suojeluun ja lääkkeiden määräämistä koskevat rajoitukset ovat ristiriidassa kuoleman jouduttamisen kanssa.

– Mikäli eutanasia tai lääkäriavusteinen itsemurha Suomessa sallitaan, niin ketään lääkäriä ei saa velvoittaa näihin toimenpiteisiin. Samoin tulee huolehtia terveydenhuollon ammattihenkilön omasta oikeusturvasta.

Myllymäen mukaan palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatava kuntoon niin, että kaikilla on tasavertainen oikeus inhimilliseen ja hyvään elämän loppuvaiheen hoitoon.

– Eutanasialla ei saa ratkaista saattohoidon puutteita.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.