Lääkehaitat vievät vanhuksia päivystykseen

Proviisori Outi Laatikainen tarkasteli väitöstutkimuksessaan kansallista Haipro-aineistoa kymmeneltä vuodelta.

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavista syistä ikääntyneillä sekä yksi yleisimmistä kuolinsyistä länsimaissa, selviää Oulun yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Yli 65-vuotiailla potilailla sairaalahoitoon johtavan lääkehaitan todennäköisyys on neljä kertaa suurempi kuin muissa ikäryhmissä.

Lääkehaittojen arvioitiin aiheuttaneen lähes neljänneksen iäkkäiden potilaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä.

Lääkehaittoja havaittiin arviolta joka viidennellä erikoissairaanhoidossa hoidetulla potilaalla.

Lääkkeisiin liittyviin haittatapahtumiin luetaan sekä lääkkeiden haittavaikutukset että lääkehoidon prosessissa virheinä ilmenevät lääkityspoikkeamat eli virheet esimerkiksi lääkkeiden määräämisessä, jakamisessa tai annostelussa.

Haipro-tieto on hajallaan

Proviisori Outi Laatikaisen väitöstyössä muodostettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltainen kuva lääkkeisiin liittyvistä haittatapahtumista suomalaisessa erikoissairaanhoidossa. Laatikainen tarkasteli kansallista Haipro-aineistoa vuosilta 2007–2017.

Eniten lääkitysvirheitä ja lääkehaittoja liittyi keskushermoston kautta vaikuttaviin lääkeaineisiin. Ne olivat mukana 27 prosentissa tarkastelluista tapauksista.

Väitöstutkimuksen perusteella kolmasosa lääkehaitoista olisi ennaltaehkäistävissä.

Tutkimuksessa havaittiin ongelmia lääkityspoikkeamien seurantaan käytetyn Haipro-aineiston käsittelytavoissa ja hyödyntämisessä.

Lääkityspoikkeamista kerätty Haipro-tieto on hajallaan yksiköissä, mikä vaikeuttaa tiedon käyttöä lääkitysturvallisuuden kehittämiseen laajemmin sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tasolla.

Outi Laatikainen on koonnut professori Miia Turpeisen kanssa tapausesimerkkejä lääkehaitoista Lääkärilehdessä julkaistuun artikkeliin.

Laatikainen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 6. maaliskuuta. Kliinisen farmakologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Medication-related adverse events in health care (Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat terveydenhuollossa). Vastaväittäjänä toimii dosentti Tapani Keränen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Miia Turpeinen.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.