Laihdutus parantaa ylipainoisen kognitiivista suorituskykyä

Tutkimuksen mukaan muun muassa tarkkaavaisuus ja muisti kohenee.

Ylipaino heikentää aivojen toimintaa vähentämällä sokeriaineenvaihduntaa, aiheuttamalla tulehdusreaktioita ja lisäämällä oksidatiivista stressiä. Monikansallinen tutkimusryhmä selvitti meta-analyysillä, parantaako laihduttaminen ylipainoisten kognitiivista suorituskykyä.

Meta-analyysiin hyväksyttiin 13 etenevää seurantatutkimusta ja 7 satunnaistettua vertailututkimusta. Laihdutusmenetelminä tutkimuksissa olivat ruokavalio, laihdutusleikkaus ja liikunta; tutkimuksia painoa pudottavista lääkkeistä ei otettu mukaan. Seurantatutkimuksiin osallistui 551 keski-ikäistä ylipainoista potilasta (BMI > 25 kg/m2), ja heillä painoindeksi laski 24 viikon (mediaani) seurannassa keskimäärin 7 kg/m2. Satunnaistettujen tutkimusten interventioryhmissä oli 328 ja verrokkiryhmissä 140 keski-ikäistä ylipainoista potilasta. Interventioryhmissä potilaiden painoindeksi laski 20 viikon (mediaani) aikana keskimäärin 2,5 kg/m2 ja verrokkiryhmässä 1,0 kg/m2.

Seurantatutkimuksissa potilaiden kognition osa-alueista paranivat tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus ja muisti, mutta motorinen nopeus ja kielellinen päättelykyky eivät. Vertailututkimuksissa paranivat tarkkaavaisuus, muisti ja kielellinen päättelykyky, ja puolestaan toiminnanohjaus ja motorinen nopeus eivät parantuneet. Liikunta yksistään ei selitä tulosta, koska ainoastaan 78 potilasta laihdutti liikuntaa lisäämällä.

Meta-analyysin tulosten perusteella keski-ikäisten ylipainoisten potilaiden laihduttaminen parantaa laaja-alaisesti ja määrällisesti kohtalaisesti heidän kognitiivista suorituskykyään. Lapsista ja nuorista ei vastaavia tutkimustuloksia ole, mutta herää epäily, että viime vuosina Suomessakin yleistyneellä lasten ja nuorten ylipainolla on saattanut olla osansa oppimistulosten heikentymisessä.

Lähde: Veronese N, Facchini S, Stubbs B ym. Weight loss is associated with improvements in cognitive function among overweight and obese people: a systematic review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev 2017;72:87–94.

Kirjoittaja:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 3/2017.