Lupaava yhdistelmä manttelisolulymfooman hoitoon

Ibrutinibin ja venetoklaksin yhdistelmä näyttää lupaavalta.

Molekylaarisen lääketieteen osaaminen johtaa mielenkiintoisiin uusiin hoito­mahdollisuuksiin. Perinteisesti lymfoomia on hoidettu solunsalpaajilla, ja niihin liitetty rituksimabi on parantanut hoitotulosta. Uusia hoitomenetelmiä tarvitaan, ja manttelisolulymfooman hoitoon on jo käytettävissä ibrutinibi. Sen ja venetoklaksin yhdistelmä näyttää lupaavalta.

Ibrutinibi estää Brutonin tyrosiini­kinaasin toimintaa, joka on keskeinen osa B-solureseptorin säätelymekanismia. Kun uusiutunutta manttelisolulymfoomaa sairastaville potilaille annetaan hoidoksi ibrutinibia, hoitovasteita saadaan yli puolelle potilaista ja ­täydellisen hoitovasteen saa joka viides. Aika taudin etenemiseen on noin vuosi.

Venetoklaksi estää BCL2-geenin toimintaa. BCL2:n yliekspressio ylläpitää pahanlaatuisen solun kasvua ja venetoklaksin estovaikutus johtaa apoptoosiin. Myös venetoklaksilla on saatu hoitovasteita yli puolelle manttelisolulymfoomaan sairastavista potilaista, joka viidennelle täydellinen hoitovaste. Prekliinisten mallien mukaan ibrutinibin ja venetoklaksin vaikutus pitäisi olla synergistinen, koska ne molemmat säätelevät B-solulle tärkeitä signaali­reittejä.

Tutkimuksessa oli mukana 24 uusiutunutta manttelisolulymfoomaa sairastavaa potilasta. Potilaat saivat ibrutinibia 560 mg päivässä. Neljän viikon hoidon jälkeen hoitoon lisättiin venetoklaksi mukaan annosta suurentaen niin, että se oli lopulta 400 mg päivässä.

Hoitovaste tutkittiin 16 viikon päästä hoidon aloittamisesta. Täydellisiä hoitovasteita oli TT-tutkimuksen mukaan 42 %:lla potilaista. PET-tutkimuksessa täydellisiä metabolisia vasteita todettiin 62 %:lla potilaista. Verestä hoitovaste (minimal residual disease, MRD) todettiin virtaussytometrialla 67 %:lla ja ASO-PCR-menetelmällä 38 %:lla. Tuumorilyysi­oireyhtymä ilmeni kahdella potilaalla. Tavallisimmat haitat olivat ripuli (83 %), väsymys (75 %) ja pahoinvointi (71 %).

Lähde:

Tam C, Anderson M, Pott C ym. Ibrutinib plus venetoclax for treatment of mantle-cell lymphoma. N Engl J Med 2018; 378:1211–23.

Kirjoittaja:

Sirkku Jyrkkiö

dosentti, osastonylilääkäri

TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 19/2018.