Mitä nuorempana juomisen aloittaa, sitä enemmän se vaurioittaa aivoja

Tutkimuksessa selvitettiin runsaan alkoholinkäytön vaikutusta nuorten valkean aineen ratojen kehitykseen.

Valkean aineen radat siirtävät aivoissa informaatiota hermoverkkojen välillä. Ratojen solu­tiheyttä, myelinisaatiota ja aksonien kokoa kuvaa diffuusiotensorikuvauksessa (DTI) saatava fraktionaalinen aniso­tropia-arvo (FA). Alkoholin vaikutusta nuorten valkean aineen ratojen kehi­tykseen on ollut vaikea tutkia, koska FA-arvojen muutos noudattaa normaalisti käänteistä U-käyrää: 17 vuoden ikään saakka arvot suurenevat, mutta sen jälkeen pienenevät.

Amerikkalainen työryhmä selvitti laajassa etenevässä tutkimuksessa runsaan alkoholinkäytön vaikutusta nuorten valkean aineen ratojen kehitykseen. Aineiston muodostivat 451 nuorta (12–21 v), joista 291 (tyttöjä 51 %) käytti alkoholia vähän tai ei lainkaan (raittiit) ja 160 (poikia 54 %) oli alkoholin suurkuluttajia. Iän ja sukupuolen vaikutusten eliminoimiseksi muodostettiin niiden mukaan vakioidut alaryhmät: 78 raitista ja 78 suurkuluttajaa. Analyyseihin ­muodostettiin myös muuttujien ryhmä: 63 nuorta, jotka olivat seurannan alussa raittiita, mutta muuttuivat myöhemmin suurkuluttajiksi.

Kaikkien nuorten ryhmässä suurkulutus pienensi FA-arvoja mer­kitsevästi aivokurkiaisen etu- ja keskiosissa. Alkoholin ­aiheuttamat muutokset olivat alle 19,3-vuotiailla suurempia kuin sitä vanhemmilla.

Vakioiduissa alaryhmissä FA-arvojen alenema oli yhteydessä juodun alkoholin määrään, ja niitä havaittiin aivokurkiaisen ohella fasciculus longitudinalis superiorissa ja kortikospinaalisissa radoissa.

Muuttujien alaryhmässä FA-arvot laskivat suurkulutuksen alkamisen jälkeen enemmän kuin raittiilla.

Tupakan ja kannabiksen käytön ottaminen mukaan analyyseihin ei muuttanut tuloksia.

Tutkijat arvioivat, että havaitut ­muutokset saattavat olla yhteydessä myöhempään alkoholiriippuvuuteen sekä työmuistin ja avaruudellisen hahmottamisen heikkenemiseen. Otsalohkoja yhdistävää aivokurkiaisen etuosaa pidetään tärkeänä myös älykkyydelle ja ongelman­ratkaisukyvylle.

Tutkimuksen perusteella alle ­20-vuo­tiaiden runsasta alkoholin­käyttöä kannattaa pyrkiä kaikin keinoin vähentämään. Usein vanhanaikaisena pidetty ­20 vuoden ikärajamme yli ­22-prosenttisten alkoholi­juomien ostamiselle on järkevä.

Zhao Q, Sullivan EV, Honnorat N ym. Association of heavy drinking with deviant fiber tract development in frontal brain system in adolescents. JAMA Psychiatry 2021;78:407–15.

Tero Taiminen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 21/2021.