Musiikki auttaa muistisairaita

Musiikin vaikutus masennukseen tai ahdistuneisuuteen jäi epäselväksi.

Musiikin kuuntelua, soittamista ja musiikkiterapiaa on alettu käyttää yhä enemmän muistisairaiden hoidossa. Aiemmin tutkittiin musiikin vaikutuksia neuropsykiatrisiin oireisiin ja masennukseen, mutta nyt on ilmestynyt tuloksia myös myönteisistä vaikutuksista kognitioon ja elämänlaatuun.

Amerikkalaiset tekivät systemoidun katsauksen satunnaistetuista vertailututkimuksista, joissa lievää kognitiivista heikentymistä poteville ja muistisairaille oli järjestetty interventiona aktiivista osallistumista musiikin tekemiseen tai kuunteluun. Mukana oli myös yksi suomalainen tutkimus.

Tutkimuksia saatiin mukaan 21, ja melkein kaikki katsottiin vähintään kohtalaisen tasoisiksi. Osallistujilla ei tarvinnut olla aiempaa musiikkiharrastusta. Interventioiden kesto vaihteli (30 min – 2 t; 4–40 vk). Intervention toteuttajat olivat ammattilaisia: musiikkiterapeutteja, musiikkiin erikoistuneita psykologeja, musiikin ammattilaisia tai toimintaterapeutteja. Interventiona oli musiikin kuuntelua, soittamista tai laulamista, liikkumista musiikin tahtiin tai improvisaatiota sekä muutamissa lisäksi mielikuva-, hengitys- tai tarkkaavaisuusharjoitteita.

Yhdeksässä tutkimuksessa oli tarkasteltu musiikin vaikutusta kogni­tioon, ja kaikissa oli interventiona aktiivinen musiikin tekeminen (soittaminen, laulaminen tai improvisaatio). Standardoitu ero kognition paranemisen suhteen ryhmien välillä oli pieni, mutta vaikutuksen suuruutta pidetään kliinisesti merkittävänä.

Kuudessa tutkimuksessa selvitettiin vaikutusta elämänlaatuun, ja tulokset vaihtelivat lievästä heikkenemisestä suureen paranemiseen. Kahdessa tutkimuksessa mieliala parani. Myös näissä tutkimuksissa interventiona oli soittaminen tai laulaminen. Musiikin vaikutus masennukseen tai ahdistuneisuuteen jäi epäselväksi, samoin improvisoinnin vaikutus sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Tämä katsaus rohkaisee käyttämään musiikkia, erityisesti aktiivista soittamista ja laulamista, muistisairaiden ja lievästi kognitiivisesti heikentyneiden potilaiden kuntoutuksessa. Sen käytön pitäisi olla edullista ja helppoa.

Dorris JL ym. Effects of music participation for mild cognitive impairment and dementia: A systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc 2021;69:2659–67.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 45/2021.