Muuttuva myrkytyskuolema

Myrkytyskuolemia on aiempaa vähemmän, mutta yhä useampi niistä johtuu vahvoista opioideista, kertoi lääkäripäivillä oikeuskemian professori Ilkka Ojanperä Helsingin yliopiston Hjelt-instituutista.

Vuonna 2012 Suomessa todettiin noin 500 lääke- ja huumemyrkytyskuolemaa.

Reseptillä saatavat vahvat opioidikipulääkkeet aiheuttavat Suomessa suuren osan kuolemaan johtavista myrkytyksistä. Opioidien osuus kaikista lääke- ja huumemyrkytyskuolemista on vuosina 2010–2012 ollut 34–39 prosenttia.

– Juuri valmistuneiden vuoden 2012 tilastojen mukaan tärkein yksittäinen lääkeaine on opioidiriippuvaisten korvaushoidossa käytettävä buprenorfiini, kertoi lääkäripäivillä oikeuskemian professori Ilkka Ojanperä Helsingin yliopiston Hjelt-instituutista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että korvaushoidossa olevat kuolisivat ylläpitolääkkeeseensä, vaan pääosa katukaupassa liikkuvasta buprenorfiinista tulee laittomasti ulkomailta.

Eri syistä johtuvat myrkytyskuolemat alkoivat vähentyä Suomessa vuonna 2011, ja uudet tilastot osoittavat laskun jatkuneen myös vuonna 2012. Syitä laskuun ei tarkkaan tunneta.

– Häkä tappaa aiempaa harvemmin, mutta myös muiden syiden käyrä on laskeva. Esimerkiksi huumeidenkäyttäjien parissa tehty valistustyö on ilmeisesti tehonnut, ja porukassa osataan vaaranmerkit tunnistaa, antaa ensiapua sekä kutsua apua, arvioi Ojanperä.

Lääkeopioidien osuus kasvanut myrkytyskuolemien aiheuttajana

Vuonna 2000 opioidit aiheuttivat Suomessa vain kymmenesosan lääke- ja huumemyrkytyskuolemista yleisimmän tappavan aineen ollessa heroiini. Afganistanin vuonna 2001 alkaneen sodan jälkeen heroiinin saatavuus väheni tilapäisesti kaikkialla maailmassa, mutta Suomessa heroiini ei tullutkaan takaisin katukauppaan, vaan lääkeopioidit korvasivat nopeasti heroiinin huumeena. Viime vuosina lääkeopioidien osuus on kasvanut yli kolmannekseen lääke- ja huumemyrkytyskuolemien aiheuttajista. Sama trendi lääkeopioidien huumekäytössä on nähtävissä muuallakin, esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta ei yhtä voimakkaana.

Vuosina 2010–2012 erityisesti opioidiriippuvaisten korvaushoidossa käytettävä buprenorfiini on ollut Suomessa listan kärjessä tilastoitaessa tärkeintä ainelöydöstä lääke- ja huumemyrkytyskuolemissa. Vuonna 2012 tällaisia myrkytyskuolemia oli 55.

Buprenorfiini on keskivahva opioidi, joka annetaan opioidikorvaushoidossa kielen alle pääasiassa naloksonia sisältävänä yhdistelmävalmisteena. Buprenorfiini ei suonensisäisestikään väärinkäytettynä aiheuta vakavia myrkytyksiä, mutta tilanne muuttuu ratkaisevasti henkilön käyttäessä samaan aikaan rauhoittavia aineita, kuten bentsodiatsepiineja tai pregabaliinia, jotka tehostavat buprenorfiinin vaikutusta. Buprenorfiinin, kuten muidenkin opioidien, vakavin haittavaikutus on hengityslama, joka voi syntyä käytön jälkeen viivästyneenäkin.

– Naloksonin tarkoitushan on estää buprenorfiinin suonensisäinen väärinkäyttö, mutta silti 10–15 prosenttia opioidiriippuvaisista pystyy väärinkäyttämään myös yhdistelmävalmistetta, Ojanperä sanoo.

Lähes kaikki buprenorfiinin aiheuttamat myrkytyskuolemat liittyvät aineen huumekäyttöön, usein alpratsolaamin tai pregabaliinin kanssa. Myös vahvojen opioidien fentanyylin ja metadonin aiheuttamat kuolemat liittyvät huumekäyttöön, joskin tapausmäärät ovat huomattavasti alhaisempia. Näillä kolmella aineella vainajassa todetut lääkepitoisuudet eivät ole poikkeuksellisen korkeita, vaan olennaista on aineen väärinkäyttö suonensisäisesti tai joskus nuuskaamalla. Osa näistä tapaturmaisista kuolemista olisi vältettävissä, jos uhrin lähellä olevat henkilöt osaisivat reagoida myrkytysoireisiin pitämällä uhrin hereillä, oikeassa asennossa ja kutsuisivat apua.

Oksikodoni sekä heikot opioidit kodeiini ja tramadoli aiheuttavat puolestaan myrkytyskuolemia pääasiassa itsemurhatarkoituksessa otetun suuren yliannoksen vuoksi.

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.