Näyttö opioidien tehosta vanhusten kroonisen kivun pitkäaikaishoidossa on heikko

Opioidien tiedetään heikentävän vanhusten ­kognitiota ja lisäävän kaatumisten riskiä.

Australialaistutkijat tekivät ­systemoidun katsauksen, jossa oli mukana kaikenlaisilla menetelmillä tehtyjä tutkimuksia opioideista ­vanhusten kivun hoidossa. Yhtään satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta aiheesta ei löytynyt. Havainnoivilla, varsinkaan poikkileikkausasetelmalla tehdyillä tutkimuksilla on vaikeaa osoittaa lääkkeiden todellista vaikuttavuutta, puhumattakaan hyöty-haitta­suhteesta.

Katsaukseen löytyi vain seitsemän tutkimusta, ja niissä oli ollut mukana 11 520 potilasta. Vain neljässä oli selvitetty opioidien kipua helpottavaa vaikutusta. Kaikki olivat poikkileikkaustutkimuksia. ­Opioidien käyttö liittyi aineistoissa päivittäiseen vaikeaan kipuun, vaikeisiin toiminnanvajeisiin, nivelrikkoon, sepelvaltimotautiin, syöpään ja depressioon.

Potilaat raportoivat toisaalta kivun lievittymisestä, mutta toisaalta kertoivat edelleen keskivaikean tai vaikean kivun kokemuksesta opioidista huolimatta. Yhden tutkimuksen mukaan opioidi­hoitoon sitoutuminen oli yhteydessä kivun aiheuttamiin univaikutuksiin, mutta ei kivun intensiteettiin tai ­toimintakykyyn. Yhdessä pitkittäis­tutkimuksessa laitosasukkaiden opioidien käyttö ei ollut yhteydessä 6 kuukauden seurannassa kipuoireiden muutoksiin.

Sen sijaan isossa havainnoivassa pitkittäisessä vanhainkotitutkimuksessa pitkävaikutteisia opioideja käyttävät hoidettavat raportoivat kipua seuran­nassa mutta toisaalta myös päivittäis­toimintojen paranemista verrattuna lyhyt­vaikutteisia opioideja käyttäviin. Tutkimuksessa ei pystytty sulkemaan pois muiden kipulääkkeiden vaikutusta.

On yllättävää, miten vähän opioidien hyötyjä ja haittoja on tutkittu haurailla iäkkäillä potilailla. Opioidien käyttö on kuitenkin lisääntynyt erittäin nopeasti viime vuosina. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevista jo kolmanneksella on opioidi käytössä kroonisen kivun hoidossa haitoista huolimatta. Opioidien tiedetään heikentävän vanhusten ­kognitiota ja lisäävän kaatumisten riskiä. Niillä on kuitenkin paikkansa varsinkin elämän loppuvaiheen oireiden hoidossa.

O’Brien MDC, Wand APF. A systematic review of the evidence for the efficacy of opioids for chronic non-cancer pain in community-dwelling older adults. Age Ageing 2020;49:175–83.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 23/2020.