Pienelläkin kuulon huononemisella voi olla yhteys muistin heikkenemiseen

Ikääntyvien kuuloon kannattaisi todennäköisesti kiinnittää nykyistä ­enemmän huomiota ja suosia varhaista kuulonkuntoutusta.

Pienelläkin kuulon huononemisella voi olla yhteys muistin heikkenemiseen Kuva 1 / 1 Kuva: Fotolia

Kuulon huononemisen tiedetään olevan yhteydessä muistin heikkenemiseen, ja kuuloa pidetään yhtenä tärkeimmistä korjattavissa olevista dementian riskitekijöistä. Ikään liittyvää kuulon heikkenemistä on jopa kahdella kolmesta yli 70-vuotiaasta. Yhdysvalloissa tutkittiin kahdessa epidemiologisessa aineistossa, onko varhaisella kuulon heikkenemisellä yhteyttä kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen.

Tutkimusotokseen kuului 6 451 amerikkalaista; keski-ikä oli 59,4 vuotta ja 60 % oli naisia. Kuulon ja muistitoimintojen yhteyksiä tutkittiin erilaisilla regressiomalleilla.

Hyvä kuulo oli käänteisessä yhteydessä muistin heikkenemiseen, kun tulokset vakioitiin iän, sukupuolen, koulutus­taustan ja valtimotaudin riskitekijöiden suhteen.

Uutta tutkimuksessa oli, että kuulon huononemisen yhteys muistin heikkenemisen oli nähtävissä jo normaalikuuloisilla henkilöillä (kuulokynnyksen raja-­arvo ≤ 25 dB). Tässä ryhmässä 10 dB:n kuulonalenema merkitsi kliinisesti merkitsevää 1,97 pisteen heikkenemistä kognitiota mittaavassa DSST-testissä (Digital Symbol Substitution Test). Yllättäen kuulon ja kognition heikkenemisen yhteys oli jopa voimakkaampi 0–15 dB:n kuulonalenemassa kuin yli 25 dB:n.

Tutkimus tehtiin poikkileikkaus­asetelmassa, eivätkä tutkijat tee ­päätelmiä syy-seuraussuhteista. He toteavat, että 25 dB:n kuulokynnys voi olla liian korkea muistia ajatellen ja jo vähäisemmällä kuulonalenemalla voi olla merkitystä muistin kannalta. ­Todennäköisesti ikääntyvien kuuloon kannattaisi kiinnittää nykyistä ­enemmän huomiota ja suosia varhaista kuulonkuntoutusta.

Lähde: Golub J, Brickman A, Ciarleglio A ym. Association of subclinical hearing loss with cognitive performance. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, verkossa ensin 14.11.2019. doi:https://doi.org/10.1001/jamaoto.2019.3375

Helena Liira

Julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/2019

Oletko jo lukenut nämä?