Pienelläkin kuulon huononemisella voi olla yhteys muistin heikkenemiseen

Ikääntyvien kuuloon kannattaisi todennäköisesti kiinnittää nykyistä ­enemmän huomiota ja suosia varhaista kuulonkuntoutusta.

Kuulon huononemisen tiedetään olevan yhteydessä muistin heikkenemiseen, ja kuuloa pidetään yhtenä tärkeimmistä korjattavissa olevista dementian riskitekijöistä. Ikään liittyvää kuulon heikkenemistä on jopa kahdella kolmesta yli 70-vuotiaasta. Yhdysvalloissa tutkittiin kahdessa epidemiologisessa aineistossa, onko varhaisella kuulon heikkenemisellä yhteyttä kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen.

Tutkimusotokseen kuului 6 451 amerikkalaista; keski-ikä oli 59,4 vuotta ja 60 % oli naisia. Kuulon ja muistitoimintojen yhteyksiä tutkittiin erilaisilla regressiomalleilla.

Hyvä kuulo oli käänteisessä yhteydessä muistin heikkenemiseen, kun tulokset vakioitiin iän, sukupuolen, koulutus­taustan ja valtimotaudin riskitekijöiden suhteen.

Uutta tutkimuksessa oli, että kuulon huononemisen yhteys muistin heikkenemisen oli nähtävissä jo normaalikuuloisilla henkilöillä (kuulokynnyksen raja-­arvo ≤ 25 dB). Tässä ryhmässä 10 dB:n kuulonalenema merkitsi kliinisesti merkitsevää 1,97 pisteen heikkenemistä kognitiota mittaavassa DSST-testissä (Digital Symbol Substitution Test). Yllättäen kuulon ja kognition heikkenemisen yhteys oli jopa voimakkaampi 0–15 dB:n kuulonalenemassa kuin yli 25 dB:n.

Tutkimus tehtiin poikkileikkaus­asetelmassa, eivätkä tutkijat tee ­päätelmiä syy-seuraussuhteista. He toteavat, että 25 dB:n kuulokynnys voi olla liian korkea muistia ajatellen ja jo vähäisemmällä kuulonalenemalla voi olla merkitystä muistin kannalta. ­Todennäköisesti ikääntyvien kuuloon kannattaisi kiinnittää nykyistä ­enemmän huomiota ja suosia varhaista kuulonkuntoutusta.

Lähde: Golub J, Brickman A, Ciarleglio A ym. Association of subclinical hearing loss with cognitive performance. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, verkossa ensin 14.11.2019. doi:https://doi.org/10.1001/jamaoto.2019.3375

Helena Liira

Julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/2019