Pisimpään työttömänä olleet käyttävät vähiten lääkäripalveluja

Suuri osa palveluntarpeesta jää tunnistamatta, vaikka osa pitkäaikaistyöttömistä käyttää palveluja runsaasti.

Pitkäaikaistyöttömät kuuluvat pienituloisten ryhmään, joka käyttää keskimäärin vähemmän lääkäripalveluja kuin suurempituloiset ja työterveyshuollon piirissä olevat henkilöt. Toisaalta monisairaiden ja sosioekonomisesti heikossa asemassa olevien henkilöiden tiedetään käyttävän paljon terveyspalveluita. Työttömyyteen liittyykin toisaalta lääkäripalvelujen runsasta käyttöä ja toisaalta tarpeeseen nähden vähäistä käyttöä.

Kirsi Lappalainen ym. kartoittivat Lääkärilehdessä nyt julkaistavassa tutkimuksessaan tarkemmin pitkäaikaistyöttömien terveyskeskus- ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä. Tutkimuksessa oli mukana 500 henkilöä, jotka olivat olleet 1.1.2016 vähintään 300 päivää työttöminä. Heidän näkemyksiään palveluista selvitettiin haastatteluin. Aineisto kerättiin vuosina 2015–2018 Rauman, Turun, Salon, Someron, Euran ja Eurajoen kunnissa.

Työttömyyden kesto oli yhteydessä terveyskeskuspalvelujen käyttöön. Vuosittain noin neljäsosa pisimpään työttömänä olleista ei käyttänyt terveyskeskuksen palveluja lainkaan ja toisaalta neljäsosa käytti niitä 10 kertaa tai useammin. Muuhun väestöön verrattuna pitkäaikaistyöttömillä painottuivat lääkärissäkäyntisyinä mielenterveyden häiriöt. Ne olivat toiseksi yleisin syy käydä terveyskeskuslääkärin vastaanotolla tule-sairauksien jälkeen.

Kaiken kaikkiaan tutkimus vahvisti aikaisempaa havaintoa siitä, että pitkäaikaistyöttömät käyttävät terveyspalveluja tarpeeseen nähden vähän. Moniammatillinen yhteistyö ja toimivat viranomaisverkostot ovat olennaisia palvelujen kehittämisessä.

Lähde: Lappalainen K, Mattila-Holappa P, Yli-Kaitala K, Hult M, Räsänen K. Pisimpään työttömänä olleet käyttävät vähiten terveyskeskuksen palveluja. Suom Lääkäril 2018;73:2421–6.

Kirjoittaja:
Tiina Huttu
toimittaja

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 42/2018

Lataa tiedostoja