Satoja nuoria joutuu vuosittain sairaalahoitoon myrkytyksen vuoksi

Tavallisimpia nuorten myrkytysten aiheuttajia ovat alkoholi sekä huumaus- ja lääkeaineet. Vakavimmillaan myrkytys voi johtaa nuoren kuolemaan.

Tapaturmaiset myrkytykset ovat nuorten toiseksi yleisin tapaturmaisen kuoleman aiheuttaja liikenneonnettomuuksien jälkeen. Tavallisimpia nuorten myrkytysten aiheuttajia ovat alkoholi sekä huumaus- ja lääkeaineet, kerrotaan STM:n ja THL:n tiedotteessa.

Nuorten alkoholi- ja muut päihdekokeilut yleistyvät murrosiässä. Nuoren elimistö reagoi alkoholiin voimakkaammin kuin aikuisen, mikä lisää vaarallisen alkoholimyrkytyksen riskiä. Sairaalahoitoa vaativia alkoholimyrkytyksiä sattuu alle 25-vuotiaista etenkin varhaisnuorille. Sen sijaan eri aineiden sekakäytöstä johtuvia kuolemaan johtavia tapaturmia sattuu eniten täysi-ikäisille nuorille. Esimerkiksi alkoholi lisää monien lääkkeiden keskushermostoa lamaavia vaikutuksia.

Nuorten myrkytysten ehkäiseminen edellyttää tietoisuuden lisäämistä myrkytyksistä ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. On tunnistettava sekakäytön vaarat ja lisättävä nuorten tietoja aineiden vaarallisista yhteisvaikutuksista. Ehkäisevän päihdetyön menetelmillä erityisesti nuorten kasvuympäristöissä voidaan vähentää nuorten tapaturmaisia myrkytyksiä. Esimerkiksi tiukentamalla alkoholin myyntiä ja mainontaa voidaan vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja. Eri keinojen yhdistelmällä voidaan vaikuttaa nuorten asenteisiin ja päihteidenkäyttökulttuureihin.

Ammattilaisten olisi suunnattava myrkytysten ehkäisyssä resursseja erityisesti tuen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen, koska esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat usein yhteydessä nuorten päihteiden käyttöön. Päihteitä ongelmallisesti käyttäville nuorille vertaistuki ja matalan kynnyksen palvelut ovat toimivia auttamiskeinoja.

Keinoja nuorten myrkytysten ehkäisemiseksi etsitään tänään Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumissa. Foorumin järjestävät sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma sekä Alkoholiohjelma.

Seminaaria voi seurata klo 9–16 myös verkossa
Keskustelua käydään myös THL:n blogissa www.blogi.thl.fi ja Twitterissä hashtagilla #myrkytykset.

Kuva: Pixmac

Lue lisää jutun aiheesta