Selvitys paljasti Uuden lastensairaalan henkilöstön tyytymättömyyden

Toimenpide-ehdotuksiin sisältyy ulkopuolinen arviointi Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön johtamisesta.

Uuden lastensairaalan käyttöönotto on ollut henkilökunnalle raskas kokemus.

Tämä ilmenee selvityksestä, jonka teetti HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Selvitykseen sisältyi mittareiden ja tunnuslukujen tarkastelu, henkilöstökysely ja haastatteluja.

– Henkilöstön odotukset uutta sairaalaa kohtaan olivat korkeat, osin ehkä jopa ylimitoitetut. Vanhojen tilojen ongelmat ovat väistyneet, mutta niiden tilalle on tullut uusia tiloihin liittyviä haasteita, selvityksen laatinut hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Esimerkiksi siirtyminen yhden hengen potilashuoneisiin on ollut perheiden kannalta hyvä uudistus, mutta se on vaikuttanut paljon hoitajien työhön.

Työstä ei saa kiitosta

Muuton yhteydessä vuodeosastoja yhdistettiin isommiksi kokonaisuuksiksi. Yhdistämiseen liittyvät prosessit ovat kesken. Henkilöstö ei vielä koe olevansa yhtä osastoa.

Selvityksessä ei tullut esiin merkittäviä potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita tai toimintatapoja. Henkilöstö on sitoutunutta, mutta kokee, ettei kykene tekemään työtään siten kuin haluaisi. Tämä näkyy suurena huolena potilaista ja potilasturvallisuudesta ja aiheuttaa sisäistä ristiriitaa.

Työntekijät kokevat, ettei heitä arvosteta eikä työstä saa riittävästi kiitosta. Lähes kaikkien haastateltujen suurin huoli liittyi siihen, että henkilöstö väsyy ja lähtee.

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että henkilöstö ei ole vielä kaikilta osin sisäistänyt uusia toimintaperiaatteita, kuten potilas- ja perhekeskeisyyttä tai tilojen tehokasta käyttöä.

– Näyttää siltä, että osa esiin tulleista ongelmista johtuu johtamiseen liittyvistä ongelmista organisaation eri tasoilla. Runsaat muutokset ja johtamisen haasteet näkyvät esimiesten jaksamisessa. Johdon ja henkilökunnan välillä vaikuttaa olevan luottamuspulaa, Heikkilä sanoo.

Hoitajamitoitus syyniin

Toimenpide-ehdotuksissa Heikkilä tuo esille, että toimintatapoja ja tilojen käyttöä pitää edelleen kehittää. Työntekijäryhmien työnjakoa pitää selkeyttää ja työskentelyn yhteensovittamista jatkaa.

Heikkilä ehdottaa lisäresursointia sisäiset sijaiset (sissi) -toimintaan ja tehovalvontayksikköön.

Lisäksi hän ehdottaa, että uusi työryhmä tarkastelisi hoitajamitoitusta. Tarkastelussa pitää huomioida uudet toimintamallit ja erityisesti se, että potilaita hoidetaan nyt aiempaa enemmän yhden hengen huoneissa.

– Olen erityisen tyytyväinen, että lapsipotilaiden aikuisia suurempi henkilökuntamitoitus samoin kuin yhden hengen huoneiden edellyttämä lisätarve tulevat HUS-tasoisesti määrittelyyn, sanoo Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön johtava ylihoitaja Inger Mäenpää tiedotteessa.

Henkilöstön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä pitää edistää aktiivisin toimin. Erityisesti tämä koskee yhdistettyjä osastoja.

Yksi kehittämiskohde on sairaalan johtaminen. Heikkilä ehdottaa, että HUS teettää Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön johtamisesta ulkopuolisen arvioinnin.

– Selvityksessä on tullut esille arvokasta tietoa sekä Uuden lastensairaalan tilanteen parantamiseksi että HUS:n muiden isojen rakennushankkeiden käyttöönottoon liittyen. Vien omalta osaltani selvityksen toimenpide-ehdotuksia eteenpäin, sanoo Markku Mäkijärvi tiedotteessa.

Uusi lastensairaala otettiin käyttöön syksyllä 2018.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.