Sepelvaltimotauti on yleisin sydänperäisen äkkikuoleman syy myös nuorilla aikuisilla

Ruumiinavauksessa löytyy usein pitkälle edennyt sydänsairaus.

Sepelvaltimotauti oli yleisin sydänperäisen äkkikuoleman aiheuttaja (44 %) alle 50-vuotiaiden keskuudessa, ilmeni Oulun yliopiston tutkimuksessa (Vähätalo J ym. Am J Cardiol 20.2.2021).

Kaikista kuolemansyistä sepelvaltimotautiperäisten äkkikuolemien osuus oli matalin alle 30-vuotiailla (7 %), korkein 45–50-vuotiailla (50 %).

Valtaosalla (90 %) sepelvaltimotautiperäisen äkkikuoleman uhreista ei ollut ennestään todettu sepelvaltimotautia. Uhreista yhdeksän kymmenestä oli miehiä.

Yli puolella alle 50-vuotiaista uhreista oli vähintään yksi sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Tämä korostaa tutkijoiden mukaan varhaisen seulonnan ja ennaltaehkäisevien tekojen merkitystä myös nuoremmalla väestöllä. Esimerkiksi kolmanneksen uhreista tiedettiin olleen tupakoitsijoita.

Kolmasosalla uhreista oli tiedossa sukutaustaa sydänperäiselle äkkikuolemalle. Neljäsosa uhreista kuoli fyysisen rasituksen aikana.

Merkittävällä osalla alle 50-vuotiaista sepelvaltimotautiperäisen äkkikuoleman uhreista oli todettavissa pitkälle edennyt sepelvaltimotauti ruumiinavauksessa.

Tutkimuksessa käytettiin Fingesture-aineistoa. Se koostuu kaikista oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa todetuista sydänperäiseen äkkikuolemaan menehtyneistä vainajista Pohjois-Suomen alueella vuosina 1998–2017 (n = 5 869). Alle 50-vuotiaita tästä tutkimuspopulaatiosta oli 610 uhria (10 %). Heistä suurin osa oli miehiä (86 %).

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.