Suomi Areena: Yhtei­söl­lisyys osa kestävää tervey­den­huoltoa

Tuo­re Tervey­den­huollon korjaus­sarja -kirja an­taa vin­kit tervey­den­huollon pa­rempaan tulevai­suuteen.

Mi­ten kes­tävän tervey­den­huollon tule­vaisuus liit­tyy yhtei­söl­li­syyteen? Miksi homo sapiens säilyi, mutta muut satatuhatta vuotta sitten maapallolla eläneet ihmislajit katosivat?

Mi­ten tä­mä liit­tyy vaik­kapa tervey­den­huollon tule­vai­suuteen?

Po­rin Suo­mi Aree­nassa Kes­tävän tervey­den­huollon aamiai­sella keskus­teltiin kestä­västä terveydenhuollosta, yhtei­söl­li­syy­destä ja hiu­kan myös sote-uu­dis­tuk­sesta.

– Taitava yhtei­söl­lisyys on se­litys sil­le, mik­si ihmi­sestä ke­hittyi mui­hin luoma­kunnan olioihin verrat­tuna yliver­tainen la­ji, sa­noi tilai­suu­dessa alus­tanut toimin­nan­joh­taja Ol­li Val­tonen Hel­sinki Mis­siosta.

– Ih­minen säi­lyi sik­si, et­tä se siir­tyi oman edun tavoit­te­lusta yhä enemmän lähim­piensä palve­le­miseen.

Tär­keitä tun­teita täs­sä ovat rak­kaus, toi­vo, ilo, anteek­sianto, em­patia, us­ko, kun­nioitus ja kiitol­lisuus.

– Ne yh­teisöt, jot­ka liittou­tuivat naapu­riyh­tei­söjen kans­sa, vahvis­tuivat, Val­tonen sa­noi.

Evo­luution ai­kana vuoro­vai­kutus näyt­ti voi­mansa ja yhtei­söl­lisyys tuot­ti hyvin­vointia. Tämä kehitys on jatkunut ja yhä isommat ihmisryhmät ovat oppineet toimimaan yhdessä. Pahiskulttuurit ovat aina olleet suhteellisen lyhytaikaisia.

Hel­sinki Mis­siossa tä­mä näh­dään käytän­nössä tu­hansien vapaaeh­toisten työs­sä.

– Et­simme ko­ko ajan laji­to­ve­reita, jot­ka ovat jää­neet lau­man ulko­puo­lelle, Val­tonen sa­noi.

Isoäidin traa­ginen lap­suus huuto­lais­tyt­tönä ja toi­saalta se, että tämä pää­tyi lo­pulta huoleh­tivaan ko­tiin, on opettanut Sydän­liiton pääsih­teeri Tui­ja Bra­xille pal­jon suoma­laisen yhteis­kunnan raken­ta­mi­sesta.

Sa­moihin ai­koihin kun isoäiti oli nuo­ri, päät­tivät suoma­laiset ra­kentaa yhteis­kunnan ja mak­saa veroja, jotta kai­killa olisi pa­remmin. Myös esi­mer­kiksi osuus­kaup­pa­liik­keessä pää­tettiin pis­tää hynt­tyyt yh­teen, yhtei­seksi hy­väksi.

Yhtei­söl­lisyys, yh­dessä teke­minen on luo­nut hyvin­vointia suoma­laiseen yhteis­kuntaan.

Finans­sialan yhtei­söl­li­syyttä

Toimi­tus­joh­taja Piia-Noora Kaup­pi Finans­sialan keskus­lii­tosta muis­tutti, että myös finans­si­toi­minta - vakuut­ta­minen ja pankki­toi­minta - pe­rustuu pohjim­miltaan yhtei­söl­liseen ajat­teluun. Vakuutuksen kautta vain har­valle ihmi­selle sat­tuva onnet­tomuus vakuu­tetaan yh­dessä. Sa­moin pank­keja perus­tettiin, jot­ta yh­teisiä sääs­töjä voi­taisiin lai­nata niil­le, jot­ka ha­luavat inves­toida.

– Yhtei­söl­linen rak­kaus oli kaik­kein suu­rin asia jo an­tiikin kulttuu­reissa, Kaup­pi sa­noi.

Finans­si­toi­minta liit­tyy vah­vasti myös kes­tävän tervey­den­huollon tee­maan ja eri­tyi­sesti tervey­den­huollon rahoit­ta­miseen.

– Työ­tä teke­mällä me jo­kainen kan­namme yhteis­kunnan kaut­ta vas­tuuta toisis­tamme.

Kaup­pi toi­voi selkeyt­tä­mistä halli­tu­soh­jel­mas­sakin mai­nittuun jul­kiseen palve­lu­lu­paukseen.

– Mitä yhteis­kunta meil­le vero­va­roilla yhtei­söl­li­sesti tur­vaa? Mi­ten sel­viämme tule­vai­suuden haas­teista ja saam­me järjes­telmän, jo­ka ky­kenee palve­lemaan suoma­laista yhteis­kuntaa ja sen tulevaisuuden haasteita?

Kaup­pi toi­voi myös, että valtiovalta rohkai­sisi ih­misiä omaeh­toi­sesti varau­tumaan vanhuuden hoivatarpeesta aiheu­tuviin kustan­nuksiin.

Uu­dessa kir­jassa kes­tävän tervey­den­huollon korjaus­sarja

On­ko tervey­den­huollon laajen­tuva valin­nan­vapaus uh­ka vai mahdol­lisuus? Mi­ten asia­kas­läh­töisyys saataisiin tulevaisuuden tavoit­teeksi? Mi­ten uu­sin tekno­logia ja tie­to saa­daan käyt­töön? Mil­laisia ovat tulevaisuuden lää­kärin roo­lit?

Näi­tä kysy­myksiä poh­tivat 20 eri alojen huippua­sian­tun­tijaa kir­jassa Tervey­den­huollon korjaus­sarja, jo­ka jul­kaistiin Suo­mi Areenan kes­tävän tervey­den­huollon aamiais­ti­lai­suu­dessa.

– Ky­seessä on kes­tävän tervey­den­huollon tari­na­kirja, ku­vaa yk­si kirjoit­ta­jista, Lääkä­ri­liiton politiikkatoimialan johtaja Heik­ki Pär­nänen.

Kes­tävän tervey­den­huollon tee­man ympä­rille on aiem­min järjes­tetty useita aamiais­ti­lai­suuksia. Kirjan puheenvuorojen kirjoittajina ovat tilaisuuksien puhujat, kukin omasta näkökulmastaan.

Lääkä­ri­liitto on tä­nä ke­sänä ol­lut ensim­mäistä ker­taa mu­kana järjes­tä­mässä Suo­mi Areenan tilai­suuksia. Teemana on kes­tävä tervey­den­huolto ja yhteis­työssä tapah­tumia järjes­tä­mässä ovat ol­leet Lääkäriliitto, Tehy, SOS­TE, Sit­ra, YHTS, Finans­sialan keskus­liitto ja Abb­Vie.

Lue tääl­tä Tervey­den­huollon korjaus­sarja -kirja.

Kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

Kuva: Heikki Pärnänen