Tehoaako ketamiini masennukseen, koska se on opioidi?

Suosittelen, että aiempi huume- tai opioidiriippuvuus on toistaiseksi vasta-aihe masennuksen ketamiinihoidolle, kirjoittaa Tero Taiminen.

Masennus on Suomessa eniten työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus, ja yli 80 % itsemurhan tehneistä on ollut masentuneita. Koska tavanomaisten hoitokeinojen teho on usein riittämätön, masennuksen hoidossa on nopeasti lisääntynyt laskimoon annettavien ketamiini-infuu­sioiden käyttö. Noin puolet hoitoresistenteistä masennus­potilaista saa vasteen tähän hoitoon.

Ketamiinin tehon masennuksessa on ajateltu liittyvän NMDA-reseptorien salpauksen aiheuttamaan AMPA-reseptorien aktivoitumiseen ja aivojen muovautuvuuden lisääntymiseen. Ketamiini lievittää kipua ja sitä käytetään etenkin Aasiassa laajalti huumeena. Tämän takia kalifornialainen ryhmä pyrki selvittämään, perustuuko ketamiinin teho masennuksessa opioidireseptorien aktivoitumiseen.

Suunnitellussa 30 potilaan vaihto­vuoroisessa, lumekontrolloidussa ­kaksoissokkotutkimuksessa hoitoresistentit masennuspotilaat saivat 45 ­minuuttia ennen ketamiini-infuusioita (0,5 mg/kg raseemista ketamiinia 40 minuutin aikana) joko 50 mg opioidi­reseptoreja salpaavaa naltreksonia tai lumetta. Hoidon tehoa masennukseen mitattiin Hamiltonin masennusasteikolla ja ketamiinin aiheuttamia aistivääristymiä CADSS-asteikolla.

Tulokset olivat niin dramaattisia, että tutkimus keskeytettiin eettisistä syistä välianalyysin perusteella, kun vasta 12 potilasta oli tutkittu. Ennen ketamiini-­infuusioita annettu naltreksoni poisti ketamiinin masennusta lievittävän tehon lähes kokonaan, mutta se ei suojannut ketamiinin aistivääristymiä aiheuttavalta vaikutukselta. Lumetta ja ketamiinia saaneista potilaista 7 sai vasteen ja 5 saavutti elpymän, mutta vaihtovuoroisessa hoidossa 7 potilaasta kukaan ei saavuttanut vastetta naltreksonin ja ketamiinin annon jälkeen.

Analysoitaessa lumeeseen ja ketamiiniin vasteen saaneiden 7 potilaan tuloksia natreksonin tehoa heikentävän vaikutuksen koko (Cohenin d) oli 2,5. Kaikkien tutkimuksen läpikäyneiden 12 potilaan aineistossa vastaava luku oli 0,7 . Ero ketamiinin tehossa lumetta ja ­naltreksonia saaneiden välillä oli mer­kitsevä 1–3 päivänä infuusion jälkeen, jolloin ketamiinin teho masennukseen oli voimakkaimmillaan.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että ketamiinin teho masennuksessa edellyttää opioidireseptorien aktivoitumista. Toisaalta ketamiinin aistivääristymiä aiheuttava vaikutus ei näytä edellyttävän sitä. Vielä 50 vuotta sitten opioideja käytettiin yleisesti masennuslääkkeinä. Nykyisin kipulääkkeinä käytettävien opioidien aiheuttama riippuvuus on merkittävä kansanterveysongelma etenkin Yhdysvalloissa. Tämän tutkimuksen perusteella ketamiinia ei pidä käyttää masennuksen hoidossa potilailla, joilla on suurentunut riski opioidi­riippuvuuden kehittymiseen. Suosittelen, että aiempi huume- tai opioidiriippuvuus on toistaiseksi vasta-aihe masennuksen ketamiinihoidolle.

Lähde:

Williams NR, Heifets BD, Blasey C ym. Attenuation of antidepressant effects of ketamine by opioid receptor antagonism. Am J Psychiatry, verkossa ensin 29.8.2018. doi: 10.117/appi.ajp.2018.18020138

Kirjoittaja:

Tero Taiminen

Psykiatrian dosentti

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 41/2018.