Trastutsumabi-derukstekaani HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon

Palko hyväksyi suosituksen alustavasti.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko tiedottaa alustavasti hyväksyneensä suosituksen, joka koskee levinneen HER2-positiivisen rintasyövän hoitoa trastutsumabi-derukstekaanilla.

Trastutsumabi-derukstekaani on tarkoitettu leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon aikuispotilailla, jotka ovat aiemmin saaneet vähintään kahta anti-HER2-pohjaista hoitoa. Hoito annetaan laskimoinfuusiona kolmen viikon välein.

DESTINY-Breast01-tutkimuksen tulokset vaikuttavat lupaavilta, mutta tuloksen kliinisen merkityksen arviointia rajoittaa ennen kaikkea vertailuryhmän puuttuminen. Päämuuttuja eli objektiivisesti arvioitu kokonaisvasteosuus oli 61,4 prosenttia. Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu 27–41 prosentin objektiivisia vasteosuuksia trastutsumabi-derukstekaanin käyttöaiheen kaltaisissa potilasryhmissä. Potilasryhmät eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia esimerkiksi taudin ennusteen osalta.

Yli puolella tutkimukseen osallistuneista havaittiin vaikea tai henkeä uhkaava haittatapahtuma. Noin viidellä prosentilla haittatapahtuma johti kuolemaan. Esille nousi interstitiaalinen keuhkosairaus, johon liittyi joitakin kuolemantapauksia.

Budjettivaikutusanalyysin perusteella trastutsumabi-derukstekaani-hoitoon soveltuvia potilaita on vuosittain 74 ja hoidon sisällyttämisestä suomalaiseen palveluvalikoimaan aiheutuisi vuosittain arviolta 6,9 miljoonan euron lisäkustannukset.

Palkon suositusluonnos on kommentoivana otakantaa.fi-palvelussa 4.11.2021 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen loppuvuodesta 2021.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.