Varhaisen kiintymyssuhteen vahvistaminen kotikäynneillä toi lupaavia tuloksia

Äidit olivat nuoria ensisynnyttäjiä köyhyysrajalla elävien latinojen ja mustien asuttamalla alueella.

Varhaisessa vuorovaikutuksessa mentalisointikyvyllä tarkoitetaan vanhemman kykyä tavoittaa vauvan tunnetiloja ja tarpeita erillään siitä, millaisia tunteita vauva hänessä itsessään herättää.

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa raskauden ja kahden ensimmäisen vuoden aikana äidille tarjottu säännöllinen vauvaa mentalisoiva tuki näkyi esikouluiässä äidin vähäisempänä pakottavana ja vihamielisenä suhtautumisena, parempana mentalisointikykynä sekä lapsen vähäisempinä ulospäin suuntautuvina häiriöinä.

Käytetty interventio oli Minding the Baby, yksi Yhdysvalloissa hyväksytystä 21:stä näyttöön perustuvasta varhaisen tuen kotikäyntien interventioprotokollasta suuressa riskissä oleville perheille. Monien interventioiden lähiajan vaikutusta on tutkittu aiemmin, tämä on ensimmäisiä pidempikestoisia prospektiivisia tutkimuksia.

Äidit olivat nuoria ensisynnyttäjiä köyhyysrajalla elävien latinojen ja mustien asuttamalla alueella. Panostus oli suuri: viikoittain kolmannen trimesterin ja vauvan ensimmäisen elinvuoden ajan ja kahdesti kuukaudessa toisen elinvuoden aikana tunti kerrallaan, yhteensä lähes 90 kertaa kahden vuoden ja 3 kuukauden ajalla. Kliininen hoitaja ja sosiaalityöntekijä toimivat vuorotellen, työparin pysyvyys pyrittiin turvaamaan, työn rytmiä ja panostusta voitiin joustavasti säädellä perheen tarpeiden ­mukaan.

Tilastollinen merkitsevyys oli vahvin vihamielisyyden vähenemisessä. Sillä on tutkimusten mukaan suuri myönteinen ennustearvo.

Varhainen hyvää kiintymyssuhdetta tukeva interventio ei spesifisesti pyri torjumaan jotakin tiettyä myöhempää sairautta, vaan turvallinen mielen rakentuminen suojaa monenlaiselta myöhemmältä psykopatologialta. Panostus oli huomattava, mutta tiedossa on, miten vaikeaa ylisukupolvisen kierteen katkaiseminen on. Siihen nähden tulokset ovat lupaavia.

Tobon AL, Condon E, Sadler LS, Holland ML, Mayes LC. School age effects of minding the baby – An attachment-based home-visiting intervention – On parenting and child behaviors. Dev Psychopathol, verkossa ensin 10.9.2020. doi: 10.1017/S0954579420000905

Hannu Westerinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 47/2020.