Yli 80-vuotiaiden verenpaineen hoito

Intensiivihoidon ryhmässä kardio­vaskulaaritapahtumia oli vähemmän ja kuolleisuus oli pienempi.

Viisi vuotta sitten SPRINT-tutkimus osoitti, että 75 vuotta täyttäneillä systolisen verenpaineen inten­siivisempi hoito (tavoite 120 mmHg) vähensi sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuutta ja kuolemanvaaraa verrattuna standardihoitoon (tavoite 140 mmHg) lisäämättä komplikaatioita. Nyt tehtiin alaryhmäanalyysi siitä, miten 80 vuotta täyttäneet hyötyvät intensiivisestä hoidosta.

Mukana oli 1 167 tutkittavaa, 85 vuotta täyttäneitäkin 328. Intensiivisen tai standardihoidon ryhmään arvotut olivat samankaltaisia iän, verenpaineen, etnisen taustan, ortostaattisen hypo­tonian, kokonaislääkemäärän ja verenpainelääkkeiden määrän suhteen.

Verenpaine laski intensiivihoidon ryhmässä tasolle 120–125 mmHg ja standardihoidon ryhmässä noin 135 mmHg:iin. Tutkimus keskeytettiin ennenaikaisesti 4,5 vuoden kohdalla, mutta tutkittavia seurattiin aina 8 vuoteen saakka.

Intensiivihoidon ryhmässä kardio­vaskulaaritapahtumia oli vähemmän ja kuolleisuus oli pienempi. Myös lievä muistin heikkeneminen väheni intensiivihoidolla. Inten­siivihoidosta hyötyivät kuitenkin vain ne, joilla oli lähtötilanteessa MoCA-testissä yli 18 pistettä. Tilastollisesti merkitseviä eroja haitoissa ei ilmennyt kuin akuutissa munuaisen vajaatoiminnassa.

Tärkeintä on siis jälleen biologinen ikä eikä kalenteri-ikä. Hoidon tulee olla yksilöllistä ja intensiivisen hoidon tulee kohdistua niihin, jotka eivät kärsi kogni­tion merkittävästä heikkenemisestä tai gerasteniasta.

Lähde: Pajewski NM ym. Intensive vs standard blood pressure control in adults 80 years of older: a secondary analysis of the systolic blood pressure intervention trial J Am Geriatr Soc 2020;68:496–504.

Kaisu Pitkälä

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 16/2020.