Lääkärijärjestöt vastustavat sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan siirtämistä valtiovarainministeriön alaisuuteen

Hallitus suunnittelee valtiovarainministeriön alaisuuteen keskusvirastoa, johon siirrettäisiin myös sosiaali- ja terveysalan ohjaus ja valvonta. Lääkärijärjestöjen mielestä tämä vaarantaisi sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita sekä potilasturvallisuutta.

Sote-uudistuksen tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen.

– STM:n hallinnonalainen ja sote-asiat hallitseva virasto kykenee parhaiten turvaamaan tavoitteiden toteutumisen, painottaa Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.

Nykyisin sote-ohjaus ja valvonta ovat Valviran toimialuetta. Se muun muassa myöntää oikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille, valvoo näiden toimintaa ja käsittelee potilaiden kanteluita.

– Kaikki nämä tehtävät ovat käyneet lääketieteellisesti entistä haastavammiksi, minkä vuoksi asiaosaamisen merkitys jatkossa korostuu entisestään. STM–Valvira-akselilla on tähän erityisen vahvaa osaamista. Kentän yhteistyö Valviran kanssa on toiminut hyvin, toteaa Lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri Matti Rautalahti.

Yhdeksi sote-uudistuksen keskeisistä lähtökohdista on nostettu asiakkaiden valinnanvapaus hoitopaikan suhteen. Valinnanvapauden piiriin hyväksyttävien palvelujen tuottajien arviointi edellyttää laaja-alaista terveyden- ja sosiaalihuollon tuntemusta.

– Valviran ulkoinen arviointi viime vuonna puolsi myös valtakunnallisen sektorikohtaisen keskusviraston mallia potilasturvallisuuden, valvonnan ja hallinnon tehokkuuden sekä asiakasnäkökulman kannalta, sanoo Hannu Halila.

Nyt kaavailtu malli valvonta-asioiden keskittämisestä valtiovarainministeriön alaisuuteen on kansainvälisesti myös täysin poikkeuksellinen.

– Laajoista monisektorisista virastoista on kansainvälisesti pääsääntöisesti kielteisiä kokemuksia ja valvonta-asiat onkin koottu substanssiministeriön suoraan ohjaukseen, toteaa Matti Rautalahti.

Lääkäriliiton ja Duodecimin näkemyksen mukaan valtiovarainministeriön alaisen laajan viraston sijaan tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja sosiaali- ja terveysministeriön suorassa ohjauksessa toimiva valtakunnallinen valvontavirasto. Tuoreessa sote-järjestämislakiluonnoksessakin viitataan ”sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiseen”.

– Toiminnan tavoitteena on viime kädessä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen, Hannu Halila muistuttaa.

Kuva: Panthermedia