Älyvaatteesta työkalu vauvan motorisen kehityksen arviointiin

Vaatteeseen kiinnitetyt sensorit mittaavat pienokaisen asentoja ja liikehtimistä.

Suomessa on kehitetty objektiivinen ja potilasystävällinen keino arvioida imeväisen ja taaperon motorisen kehityksen etenemistä. Vaatteeseen kiinnitetyt sensorit mittaavat pienokaisen asentoja ja liikehtimistä, mahdollistaen kehitysviiveen varhaisen toteamisen sairaalaolosuhteiden ulkopuolella.

Kollegat kehittivät lapsille älyvaatteen, uimapuvun kaltaisen haalariasun, jonka sisältämät liikeanturit keräävät tietoa tutkittavien asennoista ja liikkeistä. Kerättyyn dataan perustuen lasten (n = 59, ikä 5–20 kk) liikkeistä laadittiin algoritmi ja kehitettiin uusi, lapsen motorisia taitoja arvioiva mittari (Baba Infant Motor Score, BIMS).

Poikittaistutkimuksen tutkittavat rekrytoitiin Uuden lastensairaalan potilaista osana laajempaa tutkimusprojektia (38 täysaikaista, 10 perinataaliasfyksiaa, 11 ennenaikaisena syntynyttä). Tutkittavista neljälle kehittyi seurannassa neurologinen poikkeavuus, joten heidät suljettiin pois tutkimuksesta. Älyvaatemittaus tehtiin kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa lasten leikkiessä vapaasti. Mittaus kesti reilun tunnin ja osalle lapsista tehtiin samanaikainen videorekisteröinti.

Tulosten perusteella älyvaate antaa oikeaa, objektiivista tietoa imeväisen ja taaperon motoristen taitojen kehittymisestä, selinmakuulta aina sujuvaan kävelyyn.

Uusi, rekisteröinnin perusteella kehitetty BIMS-mittari antaa tietoa, joka korreloi vahvasti lapsen ikään (Pearson r = 0,89, p < 1e –20 ), on hyödynnettävissä lapsen kehitystä arvioitaessa ja käypä työkalu myös kliinisiin tutkimuksiin.

Varhainen diagnoosi on edellytys varhaisille interventioille. Älyvaate on arvokas lisä, sillä se tarjoaa objektiivista tietoa lapsen spontaanista liikehdinnästä vanhempien raportoimien tavanomaisten kehityksellisten virtsanpylväiden, kuten kääntymisen, istumisen ja kävelemisen, lisäksi.

Airaksinen M, Gallen A, Kivi A ym. Intelligent wearable allows out-of-the-lab tracking of developing motor abilities in infants. Commun Med (Lond) 2022;2:69. doi: 10.1038/s43856-022-00131-6

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.