Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäyttö lisää murtumariskiä

Kahden tai useamman bentsodiatsepiinin sekä kahden tai useamman psykoosilääkkeen käyttö oli yhteydessä 65-vuotiaiden miesten murtuman riskiin.

Opioidin ja psykoosilääkkeen yhteiskäyttö sekä opioidin ja bentsodiatsepiinin yhteiskäyttö olivat yhteydessä iäkkäiden miesten murtuman riskiin. Naisilla vastaavia tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei havaittu. Nämä havainnot teki LL Janne Nurminen väitöstutkimuksessaan.

Hänen mukaansa kahden tai useamman bentsodiatsepiinin sekä kahden tai useamman psykoosilääkkeen käyttö oli yhteydessä 65-vuotiaiden miesten murtuman riskiin.

Kolmasosa vuosina 2004–2005 tutkituista 154 potilaasta käytti säännöllisesti kolmea tai useampaa hermostoon vaikuttavaa lääkettä samanaikaisesti. Kun huomioitiin myös tarvittaessa otettavat lääkkeet, vastaava luku oli 53 prosenttia.

Nurminen havaitsi tutkimuksessaan myös viitteitä lääkkeiden epäasianmukaisesta käytöstä, kun hän vertasi potilaiden käyttämiä lääkkeitä heidän kognitiiviseen ja fyysiseen suorituskykyynsä sekä asetettuihin diagnooseihin.

Nurminen tarkasteli usean hermostoon vaikuttavan lääkeaineen yhtäaikaista käyttöä potilailla, jotka olivat pitkäaikaisen laitoshoidon osastolla.

Tutkimuksen yhtenä aineistona oli 1990-luvulla toteutettu väestöpohjainen Liedon Iäkkäät -seurantatutkimus, johon osallistui 1 177 lietolaista 65 vuotta täyttänyttä.

Väitöskirjatutkimuksen uusin osa-aineisto perustui Porissa vuosina 2009–2010 toteutetun Satauni-tutkimuksen aineistoon. Tutkimuksessa osoitettiin 89 potilaan aineistossa, että hallittu, kuukauden aikana lääkärin ja hoitajan tuella toteutettu unilääkevieroitus paransi merkitsevästi 55 vuotta täyttäneiden naisten käsien puristusvoimaa kuuden kuukauden seurantajaksolla. Vastaavaa yhteyttä unilääkevieroituksen ja puristusvoiman välillä ei havaittu miehillä.

LL Janne Nurmisen väitöskirja The use of nervous system drugs and the risk of fractures in old adults tarkastetaan 17.6.2014 Turun yliopistossa.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Kuva: Panthermedia