Iäkkäiden syöpäpotilaiden kokonaisvaltainen geriatrinen arvio kannattaa

Geriatrinen arviointi on vaikuttavaa myös monisairailla geriatrisilla potilailla geriatrisessa yksikössä.

Geriatrinen osaaminen on levinnyt viime vuosikymmenen aikana myös syöpäklinikoille, koska hoitojen hyötyjä ja haittoja tulee monisairailla ja toiminnanvajeisilla punnita. Systemoitu katsaus ja meta-analyysi osoittavat, että kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi ei vaikuttanut varsinaiseen ennusteeseen (ei myöskään huonontanut sitä), mutta hoitojen akuutti toksisuus oli vähäisempää arvioinnin läpikäyneillä potilailla.

Mukaan otettiin vuosina 2016–21 julkaistut kuusi satunnaistettua vertailututkimusta, joissa potilaat saivat kemoterapiaa syöpään (2 216 tutkittavaa, keski-ikä 71–77 v). Kolmessa tutkimuksessa mukaanottokriteerinä oli kiinteä kasvain, yhdessä kiinteä kasvain tai lymfooma, yhdessä paksusuolen syöpä ja yhdessä keuhkosyöpä.

Neljässä geriatrinen arvio oli tehty, jotta kemoterapian toksisuutta voisi vähentää. Yksi tutkimus kohdensi potilaita eri kemoterapiahoitoihin arvioinnin löydösten nojalla. Yhdessä kokonaisvaltainen arviointi tehtiin seulontainstrumentin (Geriatric-8) avulla valikoidulle joukolle. Seuranta-aika vaihteli kolmesta kuukaudesta yli kahteen vuoteen.

Toksisuus oli tasoa 3 arviointipotilaista 57 %:lla ja vertailupotilaista 65 %:lla. Tutkimusnäyttöä pidettiin kohtalaisena. Ryhmien välillä ei ollut eroa hoidon keskeytyksissä, lähtötilanteen hoidon intensiteetissä, hoidon lykkääntymisissä, sairaalaan joutumisissa tai kuolleisuudessa. Viiden tutkimuksen meta-analyysissä kemoterapian annoksia pienennettiin arviointiryhmässä merkitsevästi verrattuna vertailuryhmän annoksiin.

Kaikki tutkimukset oli tehty kehittyneissä maissa, ja siten tuloksia voi soveltaa vain Yhdysvaltain tai Euroopan kaltaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä.

Iäkkäiden syöpäpotilaiden kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi siis kannattaa. Se on vaikuttavaa myös monisairailla geriatrisilla potilailla geriatrisessa yksikössä, lonkkamurtumapotilailla ja aivohalvauspotilailla niihin erikoistuneissa yksiköissä. Ortopedia konsultoivasta geriatrista näyttää olevan jonkin verran näyttöä.

Chuang MH ym. Impact of comprehensive geriatric assessment on the risk of adverse events in the older patients receiving anti-cancer therapy: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing 2022;51:(7):afac145.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.