Jengien jäsenillä paljon psyykkisiä ongelmia

Suurin osa katujengeihin kuuluvista nuorista miehistä kärsii mielenterveysongelmista, havaittiin Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa. Yleisimpiä olivat epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ja ahdistuneisuushäiriö. Neljäsosa tutkituista täytti psykoosin tunnusmerkit ja yli kolmannes oli yrittänyt itsemurhaa.

Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mielenterveysongelmien, väkivaltaisuuden ja katujengeihin kuulumisen välistä yhteyttä. Tutkimuksen teki Queen Mary University of London, ja siihen osallistui 4 664 miestä, jotka olivat iältään 18–34-vuotiaita.

Merkittävä määrä miehistä tuli sellaisista kaupunginosista, joissa asuu paljon alempiin tuloluokkiin kuuluvia, maahanmuuttajia ja joissa jengit ovat yleisiä.

Miehistä 3 284 (70,4 %) ilmoitti kysyttäessä, ettei ollut käyttäytynyt väkivaltaisesti viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana. 1 272 miestä (27,3 %) kertoi käyttäneensä väkivaltaa tai olleensa osallisena tappelussa. Osallistujista 108 (2,1 %) kertoi kuuluvansa johonkin jengiin.

Valtaosa päihderiippuvaisia

Miehet jaettiin vastausten perusteella kolmeen ryhmään: jengiin kuuluviin, väkivaltaan taipuvaisiin ja väkivallattomiin. Sekä jengiin kuuluvat että väkivaltaan taipuvaiset miehet olivat nuorempia kuin väkivallattomat. He olivat myös todennäköisemmin työttömiä ja syntyneet Britanniassa.

Miesten mielenterveyttä tutkittaessa kävi ilmi, että psyykkiset häiriöt olivat jengiin kuuluvilla ja väkivaltaan taipuvaisilla selvästi todennäköisempiä kuin väkivallattomilla. Ainoa poikkeus oli masennus, jota jengiin kuuluvilla ja väkivaltaan taipuvaisilla esiintyi vähemmän kuin väkivallattomilla.

Väkivaltaiset ajatukset ja pelko väkivallan kohteeksi joutumisesta olivat jengiin kuuluvien keskuudessa huomattavasti muita yleisempiä.

Tutkituista 180:sta jengiin kuuluvasta 85,8 prosentilla havaittiin epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, 25,1 prosenttia täytti psykoosin tunnusmerkit ja 58,9 prosentilla oli yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Runsas kolmannes (34,2 %) oli yrittänyt itsemurhaa. Kaksi kolmasosaa oli alkoholiriippuvaisia ja 57,4 % huumeriippuvaisia.

Väkivallan kehä

Tutkimuksen mukaan valmius vastata loukkauksiin väkivaltaisesti, väkivallan tuottama jännitys ja sillä hankittu hetkellinen hyöty johtavat kehään, joka altistaa yhä uudelle väkivallalle ja myös riskille joutua väkivallan uhriksi.

– On todennäköistä, että jengiin kuuluvien ahdistuneisuushäiriö ja psykoottiset oireet selittyvät osin posttraumaattisella stressireaktiolla, joka on yleisin väkivallalle altistumisen aiheuttama psyykkinen oire. Tämä selittää tosin vain osittain psykoosien yleisyyttä, ja aihe vaatiikin jatkotutkimuksia, tutkimusta johtanut professori Jeremy Coid toteaa Queen Maryn yliopiston julkaisemassa tiedotteessa.

Tutkijaryhmän mukaan itsemurhayritysten yleisyys jengiin kuuluvien keskuudessa saattaa selittyä osin sillä, että impulsiivinen väkivaltaisuus voi kohdistua sekä itseen että muihin.

Britanniassa katujengit keskittyvät köyhille kaupunkialueille, joilla on paljon sosiaalisia ongelmia ja joilla tapahtuu paljon rikoksia. Tutkimusryhmän mukaan noin prosentti Britannian 18–34-vuotiaista miehistä on jonkin jengin jäseniä. Lontoon Hackneyn lähiössä jengeihin kuuluu peräti 8,6 prosenttia 18–34-vuotiaista miehistä.

Tutkimus on julkaistu tuoreessa American Journal of Psychiatry -lehdessä.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia