Opioidikorvaushoito lisääntyy Suomessa edelleen

Hoito on keskittynyt päihdehuollon yksiköihin.

Lääkkeellisessä opioidiriippuvuuden vieroitus- tai korvaushoidossa olevien määrä kasvaa Suomessa edelleen. THL:n poikkileikkausselvityksen mukaan vuonna 2015 hoidossa oli 3 329 potilasta, noin kolmannes enemmän kuin vuonna 2011. Kasvutrendi poikkeaa koko Euroopan trendistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, kirjoittavat Airi Partanen ym. Lääkärilehdessä.

Valtaosa potilaista oli kuntouttavassa korvaushoidossa, noin joka neljäs haittoja vähentävässä. Hoitomuodoissa on maakunnittain suuria eroja. Hoidossa käytetään buprenorfiinipohjaisia lääkehoitoja selvästi enemmän kuin muualla Euroopassa.

Lääkkeen jakelu toteutetaan enimmäkseen hoitoyksiköissä potilaskäyntien yhteydessä. Apteekkijakelun yleistymistä estää todennäköisesti se, että hoitoyksiköstä lääkkeet saa maksutta.

Opioidikorvaushoito painottuu päihdehuollon erityispalveluihin. Terveyskeskuksissa hoidossa olevien suhteellinen osuus ei näytä lisääntyneen, Erikoissairaanhoidossa annettava korvaushoito on vähentynyt, ja tämä saattaa heikentää samanaikaisten psykiatristen häiriöiden hoitoa, vaikka ne ovat näillä potilailla hyvin yleisiä.

Opioidien ongelmakäyttäjien määrää arvioitiin tilastollisesti viimeksi vuonna 2012. Silloin heitä arvioitiin olevan 13 000–15 000.

Partanen A, Alho H, Forsell M ym. Opioidikorvaushoito on laajentunut ja monimuotoistunut. Suom Lääkäril 2017;72:2981–5.

Kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/2017.