Opioidit ja kuolemanvaara

Yhdysvalloissa selvitettiin, miten opioidien käyttö on yhteydessä kuolemanvaaraan kroonisesta kivusta kärsivillä potilailla, joiden sairaus ei ollut pahanlaatuinen.

Opioidien käyttöaiheet ovat väljentyneet kaikkialla länsimaissa, ja niitä käytetään paljon myös muun kuin pahanlaatuiseen sairauteen liittyvän kivun hoidossa. Erityisesti vanhuksille opioideja annetaan artroosikipuihin ja vaikeisiin neuropaattisiin kipuihin, ja opioidien käyttö esimerkiksi laitoshoidossa on kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaistunut. Käyttöaiheena voivat olla muistisairaiden neuropsykiatriset oireet, kun niiden taustalla epäillään olevan kipuja. Haittoina on kaatumisia, murtumia, kognition heikkenemistä ja deliriumia.

Yhdysvalloissa selvitettiin, miten opioidien käyttö on yhteydessä kuolemanvaaraan kroonisesta kivusta kärsivillä potilailla, joiden sairaus ei ollut pahanlaatuinen. Vahvojen opioidien käyttäjiä verrattiin trisyklisten ja antikonvulsiivisten lääkkeiden käyttäjiin, joista muodostettiin iän, sukupuolen, kipuprofiilin, muiden lääkkeiden käytön ja sairauksien suhteen verrokit. Kummassakin ryhmässä oli lähes 23 000 potilasta, ja seuranta kesti keskimäärin puoli vuotta. Tavallisin käytetty opioidi oli morfiini ja sen mediaaniannos oli 50 mg. Opioideja ja muita kipulääkkeitä käytettiin selkäkipuihin (75 %), tuki- ja liikuntaelinsairauksien kipuihin (63 %) ja vatsakipuihin (18 %).

Opioidien käyttäjiä kuoli merkitsevästi enemmän (HR 1,64; 95 %:n LV 1,26–2,12) kuin muiden kipulääkkeiden käyttäjiä. Sairaalahoidossa tapahtuneissa kuolemissa ei ollut eroa, vaan opioidien käyttäjien kuolemat muualla kuin sairaalahoidossa olivat yleisempiä. Yliannostuskuolemat jätettiin pois analyysistä. Opioidiryhmässä tapahtui enemmän erityisesti sydän- ja verisuonitautien aiheuttamia kuolemia (HR 1,65; 95 %:n LV 1,10–2,46). Kuolleisuusero oli suurimmillaan ensimmäisen käyttökuukauden aikana, ja yli puoli vuotta opioideja käyttäneillä kuoleman riski pieneni samalle tasolle kuin muiden kipulääkkeiden käyttäjillä.

Kirjoittajat arvelevat, että sairaalakuolleisuuden erojen puuttuminen ja kuolemien kertyminen ensimmäiseen käyttökuukauteen viittaa opioidien haittavaikutukseen. Voi myös pohtia, olisiko opioidien käyttäjien taustasairaus kuitenkin vakavampi kuin muiden.

Lähde:
Ray WA ym. Prescription of long-acting opioids and ­mortality in patients with chronic noncancer pain. JAMA 2016;315:2415–23.

Kirjoittaja:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/16.

Kuva: Panthermedia