Pienetkin muutokset lisäävät liikkumisreseptin käyttöä

Perusterveydenhuollolla on merkittävä tehtävä edistää riskiryhmiin kuuluvien potilaiden liikkumista.

Terveyskeskukset voivat saada aikaan nopeita muutoksia liikuntaneuvonnan käytäntöihin pienillä, suunnitelmallisilla työpanoksilla.

Tämä käy ilmi UKK-instituutin kehittämishankkeesta, johon osallistui neljä pirkanmaalaista terveyskeskusta vuosina 2011–2012.

Hanke onnistui parantamaan liikkumisreseptin tunnettuutta ja lisäsi sen käyttöä terveyskeskuksissa.

Kukin terveyskeskus nimesi moniammatillisen vastuutiimin, joka koordinoi puolivuotista liikuntaneuvonnan kehittämistyötä. Tutkimusryhmä tuki tiimejä tutortapaamisilla ja kirjallisella materiaalilla.

– Muutokset, joihin tarvitaan työyhteisö- ja organisaatiotason päätöksiä ja yhteistyötä, edellyttävät monipuolisempia ja pidempikestoisia toimia kuin tässä hankkeessa, dosentti, erikoistutkija Minna Aittasalo UKK-instituutista toteaa.

Perusterveydenhuollolla on merkittävä tehtävä edistää riskiryhmiin kuuluvien potilaiden liikkumista. Liikuntaneuvonta toteutuu kuitenkin vain osassa terveydenhuollon ammattilaisten potilaskontakteista ja on epäyhtenäistä.

Kaikkien sitoutuminen on tarpeen

Suurin haaste liikuntaneuvonnan kehittämishankkeessa oli aikapula. Vastuutiimin jäsenillä ei ollut riittävästi aikaa suunnitteluun, toimeenpanoon ja muun henkilökunnan osallistamiseen.

Aittasalon mukaan kaikkien liikuntaneuvontaa toteuttavien ammattiryhmien ja johdon täytyy sitoutua uusien käytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Vastuutiimin sitoutuminen ei riitä.

Lue lisää liikkumisreseptistä.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 34/15.