Psyykkisesti sairaat nuoret ovat alttiita päihderiippuvuudelle

Väitöstutkimuksen mukaan nuorten psykiatrinen sairastavuus liittyy merkittävästi jo nuoruusiän päihdehäiriön kehittymiseen. LL Risto Ilomäki arvioi väitöskirjassaan vaikeasti psyykkisesti oireilevien nuorten päihteidenkäyttöä ja sen yhteyttä psykiatriseen sairastavuuteen.

Väitöstutkimuksen mukaan nuorten psykiatrinen sairastavuus liittyy merkittävästi jo nuoruusiän päihdehäiriön kehittymiseen. LL Risto Ilomäki arvioi nuorisopsykiatrian väitöskirjassaan vaikeasti psyykkisesti oireilevien nuorten päihteidenkäyttöä ja sen yhteyttä psykiatriseen sairastavuuteen.

Tutkimuksessa oli mukana 508 akuutissa osastohoidossa olevaa 12–17-vuotiasta nuorta.

Tutkimuksen mukaan suurin riski suonensisäisten huumeiden käyttöön jo ennen täysi-ikää on niillä nuorilla, joiden päihdekokeilut ja psykiatrinen liitännäissairaus alkavat jo varhain. Päihderiippuvaisilla nuorilla oli tutkimuksen perusteella taipumus reseptilääkkeiden väärinkäyttöön ja kykyä lääkkeiden hankkimiseen myös lääkärin määräämänä.

Alkoholi- ja huumeriippuvaisilla nuorilla havaittiin muita psykiatrisia häiriöitä useammin masennusta, käytöshäiriöitä ja pelkohäiriöitä.

Tutkimuksen mukaan pelkohäiriöisten tyttöjen huumeriippuvuusriski oli viisinkertainen ja käytöshäiriöisten tyttöjen 18-kertainen verrattuna muihin psykiatrisesti sairaisiin nuoriin. Masentuneiden poikien riski tulla huumeriippuvaiseksi oli nelinkertainen ja käytöshäiriöisten poikien yhdeksänkertainen muihin psykiatrisesti sairaisiin nuoriin verrattuna.

Käytöshäiriöt ja pelkohäiriöt edelsivät tutkimuksessa päihdehäiriötä, ja ne mahdollisesti vaikuttivat päihderiippuvuuden kehittymiseen. Sen sijaan psykoottiset häiriöt liittyivät nuorilla muita harvemmin päihdeongelmiin.

Väitöksen mukaan alakouluiässä alkanut tupakointi ja koulunkäyntiongelmat sekä vanhemmuuden ongelmat kotona liittyivät suonensisäisten huumeiden käyttöön ja niistä riippuvuuteen. Vaikeimmin päihteistä riippuvaisten nuorten päihdekokeilut alkoivat usein jo alle kymmenvuotiaana.

Tutkimuksen mukaan huumeriippuvaisten nuorten aiempi reseptilääkkeiden käyttö erosi muista nuorista. Useilla huumeriippuvaisilla nuorilla oli taustallaan bentsodiatsepiinilääkitystä. Ilomäki huomauttaa tutkimuksessaan, ettei bentsodiatsepiinin määräämiseen nuorille ei useinkaan ole syytä.

LL Risto Ilomäen väitöskirja tarkistetaan Oulun yliopistossa tänään 12.10.2012.

Kuva: Pixmac