Tutkimus: Opioidikuolemiin liittyy usein lääkeaineiden sekakäyttöä

Kuolemaan johtaneet opioidimyrkytykset ovat pääosin tapaturmaisia useiden aineiden aiheuttamia sekamyrkytyksiä

Opioidit ovat Suomessa tärkein myrkytyskuolemia aiheuttava lääkeaineryhmä, ja opioidikuolemat liittyvät tyypillisesti aineiden väärinkäyttöön huumaustarkoituksessa. Tämä selviää LL, FM Margereeta Häkkisen väitöstutkimuksesta.

– Kuolemaan johtaneet opioidimyrkytykset olivat pääosin tapaturmaisia useiden aineiden aiheuttamia sekamyrkytyksiä, joissa oli mukana bentsodiatsepiineja, gabapentinoideja ja muita keskushermostoon rauhoittavasti vaikuttavia lääkeaineita, Häkkinen kertoo.

Tutkimuksen mukaan buprenorfiini on Suomessa yleisin huumeena käytetty opioidi, mutta se on myös opioidiriippuvaisten korvaushoitolääke. Väärinkäytön ehkäisemiseksi buprenorfiinihoidossa käytetään pääasiassa naloksonin ja buprenorfiinin yhdistelmävalmistetta. Häkkinen kehitti menetelmän, jolla hän pystyi erottamaan yhdistelmävalmisteen asianmukaisen käytön suonensisäisestä väärinkäytöstä. Kävi ilmi, että yhdistelmävalmisteen väärinkäyttöä todettiin useissa kuolemantapauksissa, ja se osoittautui jopa vaarallisemmaksi kuin pelkän buprenorfiinin väärinkäyttö.

Myös tramadolin päihdekäyttö oli yleistä, mutta oksikodonin, fentanyylin ja kodeiinin päihdekäyttö oli vähäisempää. Lisäksi pregabaliinin ja gabapentiinin väärinkäyttö liittyi vahvasti opioidien päihdekäyttöön.

– Turvallisen lääkehoidon edistämiseksi on tärkeää tietää, millaisia erityispiirteitä opioidien päihdekäyttöön liittyy ja kuinka niitä voidaan laboratoriomenetelmin tutkia, väittelijä toteaa.

LL, FL Margareeta Häkkinen väittelee 24. huhtikuuta 2015 kello 12.15 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Abuse and fatal poisonings involving prescription opioids - Revelations from postmortem toxicology" (Opioidien väärinkäyttö ja opioidimyrkytykset: toksikologisia tuloksia post mortem -tutkimuksista).

Lue myös, miten kodeiini toimii täältä.

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia