Väestö ja lääkärit toiveikkaita digitalisaation suhteen

Terveydenhuollon digitalisaation uskotaan tuovan paljon mahdollisuuksia ja parantavan hoidon saavutettavuutta.

Lääkäriliitto kartoitti väestön, lääkärien ja terveyskeskusten johtavien lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta lokakuussa. Yleisesti terveydenhuollon digitalisaatio otetaan myönteisesti vastaan. Väestöstä yli puolet pitää digitalisaatiota terveydenhuollossa hyvänä asiana, huonona noin viidesosa. Myönteisimmin digitalisaatioon suhtautuvat 25–34-vuotiaat, hyvätuloiset, ylemmät toimihenkilöt ja korkeimmin koulutetut.

Lääkärit suhtautuvat digitalisaatioon yhtä myönteisesti kuin korkeakoulutetut. Lääkäreistä kaksi kolmasosaa näkee digitalisaation myönteisenä ja vain reilu kymmenesosa huonona. Myönteisimmin asiaan suhtautuvat terveyskeskusten johtavat lääkärit.

Digitalisaation odotetaan tuovan säästöjä

Vastaajat ottivat kantaa neljään väittämään digitalisaation vaikutuksista tervey­denhuoltoon. Väestöstä kaksi kolmesta ja lääkäreistä kolme neljästä ennakoi digitalisaation parantavan hoidon saavutettavuutta. Terveyskeskusten johtavat lääkärit ovat toiveikkaimpia.

Vastaajat ennakoivat digitalisaation säästävän terveydenhuollon kustannuksia. Väestöstä 60 % odotti kustannussäästöjä ja vain 14 % näki digitalisaation heikentävän tilannetta. Lääkäreistä lähes puolet uskoi kustannussäästöihin kun epäilijöitä oli noin viidennes vastaajista.

Digitalisaation vaikutus terveydenhuollon laatuun ja ­tasa-arvoon jakaa mielipiteitä

Terveydenhuollon laatuun ja tasa-arvoon digitalisaation vaikutukset herät­tivät ristiriitaisia näkemyksiä. Sekä väestössä että lääkäreissä oli hiukan enemmän laadun paranemisen kannalla olevia kuin heikkenemisen, mutta noin kolmannes kaikista vastaajista ei olettanut digitalisaatiolla olevan vaikutusta.

Digitalisaation ei oleteta juurikaan edistävän terveydenhuollon tasa-arvoa. Väestössä mielipiteet jakautuvat tasan, noin kolmannes uskoo digitalisaation edistävän terveydenhuollon tasa-arvoa, noin kolmannes uskoo heikentävän ja noin kolmannes ei ota kantaa. Lääkäreistä hieman vajaa kolmannes uskoo digitalisaation edistävän ja hieman reilu kolmannes haittaavan terveydenhuollon tasa-arvoa.

Lääkäriliitto kysyi digitalisaatiosta kaikilta terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä osana Terveyskeskusten lääkäritilanne 2016 -tutkimusta. Lääkärikunnan mielipiteet saatiin Lääkäripaneelista (n = 533). Väestön mielipiteet keräsi Lääkäriliiton toimeksiannosta TNS Gallup internetpaneelissa (n = 1 036), joka edustaa Manner-Suomessa 15–74 vuotta täyttänyttä väestöä.

Lisää tuloksia: www.laakariliitto.fi/tutkimus/

Kirjoittajat:
Juho Ruskoaho
tutkija, Lääkäriliitto

Jukka Vänskä
tutkimuspäällikkö, Lääkäriliitto

Kuva: Fotolia