Eturauhassyövän hoitojen haitat ja potilaiden tyytyväisyys

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Nykyään se todetaan entistä aikaisemmin. Paikalliseen eturauhassyöpään on useita hoitovaihtoehtoja. Koska suurin osa sairastuneista miehistä toipuu eturauhassyövästä, mutta kärsii hoidon haittavaikutuksista, on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota elämänlaatuun syöpähoitojen jälkeen.

Varhaisessa vaiheessa todettujen eturauhassyöpien määrä on lisääntynyt, mikä johtuu paljolti siitä, että prostataspesifistä antigeeniä (PSA) tutkitaan yhä enemmän. Varhainen diagnoosi, hoitojen parantunut vaikuttavuus ja väestön eliniän piteneminen ovat pidentäneet myös eturauhassyöpään sairastuneiden miesten elinaikaa. Koska suurin osa sairastuneista miehistä toipuu eturauhassyövästä, mutta kärsii hoidon haittavaikutuksista, on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota elämänlaatuun syöpähoitojen jälkeen.

Eturauhassyövän hoitoon on useita vaihto­ehtoja. Paikalliset kasvaimet hoidetaan yleisimmin eturauhasen poistoleikkauksella ja/tai sädehoidolla. Levinneen syövän ensisijainen hoito on hormonihoito. Jos paikallinen syöpä ei ole erityisen pahanlaatuinen, hoidoksi voi riittää säännöllinen seuranta. Mitään paikallisen syövän hoitoa ei ole osoitettu elinajanodotteen pitenemisen kannalta muita vaikuttavammaksi. Erityisesti paikallista eturauhassyöpää sairastava potilas voi yleensä itse osallistua hoitomuodon valintaan.

Kaikki eturauhassyövän aktiiviset hoidot ai­heuttavat haittavaikutuksia, joista monet ovat pitkäaikaisia tai jopa pysyviä. Haittoja ovat etenkin virtsatieoireet ja seksielämän ongelmat, sädehoidon jälkeen myös suolisto-oireet. Haitat ovat usein kiusallisia ja vaikeuttavat normaalia elämää – joskus ne jopa invalidisoivat potilasta psyykkisesti tai sosiaalisesti. Haittoihin tulisikin varautua jo hoitoa suunniteltaessa. Tällöin tulisi ottaa huomioon taudin paranemisen ja hoidon haittavaikutusten tasapaino sekä potilaan elämäntilanne.

Hoitovaihtoehtojen punnitseminen ja sopi­vien hoitojen valinta vaikuttavat siihen, miten tyytyväisiä potilaat ovat hoidon onnistumiseen. Tällä on merkitystä potilaan kokemukseen koko hoitoketjun toimivuudesta ja eturauhassyövän hoidon kokonaisvaltaisesta onnistumisesta. Siihen liittyvät potilaan ja ympäristön ominaisuudet, tyytyväisyys hoitovaihtoehdon valintaan ja päätöksentekoon sekä lopputulokseen. Tyytyväisyys hoitoon on laadun osoitin, johon vaikuttavat mm. tieto, että syöpä on saatu poistettua, virtsa- ja suolisto-oireiden vähäisyys sekä seksuaalitoimintojen säilyminen. Oireiden haittaavuus on voimakkaammin yhteydessä tyytyväisyyteen kuin pelkästään oireiden määrään.

Selvittääksemme eturauhassyöpään sairastuneiden miesten kokemuksia eri hoitojen ai­heuttamista haittavaikutuksista tutkimme eturauhasen poistoleikkauksen, ulkoisen ja sisäisen sädehoidon sekä hormonihoidon haittavaikutusten esiintymistä, voimakkuutta ja koettua haittaavuutta. Selvitimme myös haittavaikutusten yhteyttä siihen, kuinka tyytyväisiä potilaat olivat hoitonsa tulokseen. Tämä tutkimus suoritettiin yhteishankkeena, jossa olivat mukana Eturauhassyöpään sairastuneiden miesten kuntoutuksen suunnittelu -projektiryhmä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Se toteutettiin osana Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry (ERSY):n kuntoutushanketta. Eturauhassyövän eri hoitomuotojen aiheuttamien haittavaikutusten esiintymistä kattavassa väestöaineistossa ei ole tutkittu aiemmin.

Yhtenevästi aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa totesimme, ­että haitat ovat etenkin virtsatieoireita ja seksielämän ongelmia, sädehoidossa myös suolisto-oireita. Kaikki hoidot vaikuttivat voimakkaasti seksielämään. Seksielämä puolison kanssa väheni merkittävästi kaikkien hoitojen jälkeen, sädehoitojen jälkeen kuitenkin vähemmän kuin muiden. Leikkaushoito aiheutti eniten virtsankarkailua ja haittasi seksielämää. Ulkoinen sädehoito aiheutti lisäksi sille tyypillisesti suolisto-oireita ja sisäinen sädehoito aiheutti kirvelyä virtsatessa ja tiheä-/verivirtsaisuutta. Hormonihoito aiheutti erityisesti sille tyypillisiä haittoja, kuten kuumia aaltoja ja hikoilua. Koska hoitojen haitat ovat epämiellyttäviä ja vaikuttavat intiimialueella, pitäisi hoitoa valittaessa punnita tarkkaan taudin ennusteen ja hoidon haittavaikutusten väliset hyödyt ja haitat.

Leikkauksella hoidettujen potilaiden kannalta merkittävimpiä tyytyväisyyttä vähentäviä tekijöitä olivat virtsankarkailun haittaavuus, hoidon haitallinen vaikutus seksielämään ja seksielämä puolison kanssa ennen hoitoa. ­Nämä ongelmat korostuivat todennäköisesti siksi, että leikkaushoitoa saaneet olivat nuorempia ja suuremmalla osalla heistä oli ollut seksielämää puolison kanssa ennen hoitoja (82 %).

Ulkoista sädehoitoa saaneiden tyytyväisyyttä vähentäviä tekijöitä olivat virtsankarkailun ja suolisto-oireiden haittaavuus sekä seksuaalisen kyvyn menetys. Tiheä- ja verivirtsaisuuden kesto lisäsi tyytymättömyyttä sisäisen sädehoidon tulokseen, muut haitat eivät.

Hormonihoidon tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä olivat mielialahäiriöt, rintojen aristus ja jalkojen turpoaminen sekä se, oliko potilaalla ollut edeltävää seksielämää puolison kanssa.

Eturauhassyövän hoitoja kehitetään koko ajan vaikuttavammiksi ja niiden haittoja pyritään vähentämään. Tämän vuoksi aineistossamme ilmenneessä haittojen suuressa määrässä lienee jo tapahtunut vähenemistä. Kuitenkin myös nykyiset hoitotavat aiheuttavat merkittävästi näitä haittoja. Eri haittojen merkitys potilaille vaihtelee. Lääkärin tulee hoitoa valittaessa ottaa huomioon potilaan kokonaiselämän­tilanne, mukaan lukien seksuaalisuuden merkitys potilaalle. Aktiivisen hoidon hyötyjen ja haittojen punnitseminen on osaltaan myötävaikuttanut seurannan yleistymiseen erityisesti pienen riskin eturauhassyövässä.

Eturauhassyövän aktiivinen hoitaminen ai­heuttaa monenlaisia haittavaikutuksia, ja kaikilla aktiivihoidoilla saadaan nykytiedolla yhtä ­hyvä paranemistulos. Sen vuoksi on potilaiden hyvinvointi- ja elämänlaatumittareilla arvioitu hoidon tulos tärkeä. On myös otettava huo­mioon, että seuranta on useassa tapauksessa eturauhassyövän validi hoitotapa. Terveydenhuoltohenkilöstön pitää tuntea hoitojen aiheuttamien lyhytaikaisten seurausten lisäksi niiden pitkäaikaisvaikutukset ja kertoa niistä eturauhassyöpään sairastuneille miehille. Ne on otettava huomioon jo valittaessa hoitomuotoa. Tuloksemme tukevat myös eturauhassyöpäpotilaiden kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen tärkeyttä.

Tästä asiasta tiedettiin

➤ Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä­muoto Suomessa.
➤ Varhaisessa vaiheessa löydettyjen syöpien määrä on lisääntynyt, koska prostataspesifistä antigeeniä (PSA) seulotaan yhä enemmän.
➤ Eturauhassyöpään sairastuneiden miesten elinaika on pidentynyt, mikä johtuu varhaisesta diagnosoinnista, entistä paremmista hoidoista ja väestön eliniän pitenemisestä.
➤ Koska monille potilaille tulee hoitojen seurauksena merkittäviä toiminnallisia haittoja ja oireita, on entistä tärkeämpää edistää hyvinvointia ja elämänlaatua syöpähoitojen jälkeen.

Tämä tutkimus opetti

➤ Kaikki eturauhassyövän aktiivihoidot aiheuttavat runsaasti sivu- ja haittavaikutuksia, etenkin virtsatieoireita, kuten virtsankarkailua, ja haittaavat seksielämää.
➤ Oireet haittaavat potilaiden elämää ja huonontavat tyytyväisyyttä hoidon tulokseen. Koettu haitta heikentää elämänlaatua enemmän kuin oireiden määrä sinänsä.
➤ Hoitojen haittavaikutukset tulee ottaa huomioon valittaessa potilaalle sopivinta hoitomuotoa.
➤ Haittojen ehkäisemiseksi olisi kehitettävä toimenpiteitä potilaiden kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Ulla-Sisko Lehto
FT, erikoistutkija
THL, Väestön terveys, toimintakyky ja hyvinvointi -osasto

Heli Tenhola
proviisori
Helsingin yliopisto, sosiaalifarmasian osasto ja 
DRA Consulting Oy

Kimmo Taari
LKT, professori
Helsingin yliopisto ja HYKS, urologian klinikka

Arpo Aromaa
LKT, tutkimusprofessori (emeritus)
THL

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 46/13.