Laaja-alainen esittely psykoterapioista

Kirjasta on eniten hyötyä psykoterapian ja psykoterapeuttisten menetelmien yleisesittelynä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Psykoterapiaan hakeutuville asiakkaille teos toimii hakuteoksena.

Huttusen ja Kalskan toimittaman Psykoterapiat-kirjan tavoitteena on esitellä Suomessa käytössä olevia psykoterapiasuuntauksia, menetelmiä ja työtapoja. Ensisijaisen kohderyhmänä ovat lääketieteen, psykiatrian, psykologian, sosiaalitytön, sairaanhoidon, sielunhoidon ja muun hoitotyön opiskelijat sekä psykoterapeuttien koulutusohjelmien osallistujat. Kirjan on tarkoitus myös auttaa asiakkaita hakeutumaan itselleen ja ongelmiinsa parhaiten sopivaan psykoterapiaan.

Laajuus ja heterogeenisuus ovat kirjan ansio ja rajoite. Siinä on esitelty sekä psykoterapia­suuntauksia että psykoterapeuttisia menetelmiä ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja, joiden käyttäjiltä ei edellytetä laillistetun psykoterapeutin pätevyyttä.

Teos ilahduttaa antamalla tuoreen kuvan kentällä tehtävästä terapeuttisesta työstä. Varsinaisten psykoterapiasuuntausten esittely on jäänyt suppeaksi. Kansainvälisen yleistyvän trendin mukaisesti esittelyssä on painotettu kognitiivisia psykotera­pioita. Myös lasten psykoterapiaosuudessa olisi toivonut lasten kognitiivisten yksilö- ja ryhmäpsykoterapioiden esittelyä perinteiseen lähestymistapaan keskittymisen sijasta. Muut psykoterapiat -luvussa jää verkostotera­pian esittely yllättäen lähes maininnaksi, vaikka sitä käytetään paljon esim. neuvola-, lastensuojelu- ja perheneuvolatyössä.

Psykoterapian vaikuttavuustutkimuksen ongelmallisuuden esittely oli hyvä valinta kirjan alkuun. Oman lukunsa olisi ansainnut alalle aikovalle tietous tera­piatyön vaikutuksista psykoterapeuttiin sekä erityisesti työn vahingollisten vaikutusten tunnistaminen ja hoitaminen sijaistraumatisoitumisen näkökulmasta. Myös psykoterapioiden haittoja ja eettisiä ongelmia koskevassa luvussa myötätuntouupumuksen ja eettisten rikkomusten välinen yhteys olisi ollut hyödyllistä nostaa esille.

Muuten ajantasaisessa teoksessa yllättävää on se, että traumapsykoterapia-luvussa on jätetty täysin kuvaamatta yksittäisten traumojen hoitosuositusten mukainen traumapsykoterapia (esim. Foa, Keane, Fiedman: Effective Treatments for PTSD). Sen sijaan kuvataan vain kompleksisen trauman hoitoa rajaten se dissosiaatiohäiriön hoitoon. Luvun otsikointia voinee pitää epäonnistuneena.

Kirjan merkittävin anti on sen ajantasaisuus ja keittokirjamainen kattavuus käytössä olevien psykoterapioiden ja menetelmien kuvauksessa. Vielä ansiokkaampi se olisi ollut, jos se olisi nimensä mukaisesti keskittynyt varsinaisiin psykoterapeuttien tekemiin psykoterapioihin, ja jättänyt täydentävien/vaihtoehtoisten menetelmien esittelyn esimerkiksi toiseen teokseen. Kirjasta on eniten hyötyä psykoterapian ja psyko­terapeuttisten menetelmien yleisesittelynä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Psykoterapiaan hakeutuville asiakkaille teos toimii hakuteoksena.

Psykoterapiat. Matti O. Huttunen ja Hely Kalska, toim. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2012. ISBN 9789516563889. 
Sivuja 372. Hinta 66 e.

Soili Poijula