Edellinen petipotilas voi lisätä C. difficilen riskiä

Potilaan Clostridium difficile -infektion riski kasvaa, jos saman sairaalasängyn edelliselle potilaalle on annettu antibioottia.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa tarkasteltiin 100 615 potilasparia, jotka sairastivat peräjälkeen samassa sairaalasängyssä. Jälkimmäinen potilas sai Clostridium difficile -infektion 576 tapauksessa. Riski saada infektio oli suurempi, jos edelliselle potilaalle oli määrätty antibiootteja. Ero oli pieni, mutta merkitsevä.

Jälkimmäisen potilaan suhteellinen riski saada C. difficile -infektio suureni 22 prosentilla, jos samassa sairaalasängyssä olleelle edelliselle potilaalle oli annettu antibiootteja. Kumulatiivinen riski oli 0,72 prosenttia, jos aiempi potilas oli saanut antibiootteja ja 0,43 prosenttia, jos ei ollut saanut.

Yhteys säilyi, kun aineistosta poistettiin tapaukset, joissa aiemmalla potilaalla oli todettu C. difficile -infektio hiljakkoin. Tällaisia potilaspareja oli 1497.

Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin tapaukset, joissa jälkimmäisellä potilaalla oli ollut aiemmin C. difficile -infektio tai jos heillä todettiin C. difficile 48 tunnin sisällä sairaalaan joutumisesta. Mukaan hyväksyttiin tapaukset, joissa C. difficile todettiin 2–14 päivän sisällä sairaalaan joutumisesta. Edellytyksenä tutkimukseen hyväksymiselle oli myös, että edellinen potilas oli viettänyt sairaalasängyssä ainakin 24 tuntia ja jälkimmäinen 48 tuntia. Näiden kahden potilaan sairaalaan joutumisen välillä piti olla alle viikko aikaa.

Antibiootti muuttaa paikallista mikroympäristöä

Kaiken kaikkiaan jälkimmäisen potilaan riskiin saada C. difficile -infektio vaikuttivat perinteiset C. difficilen riskitekijät: korkea ikä, suurentunut veren kreatiniinipitoisuus, pienentynyt veren albumiinipitoisuus, antibioottilääkitys sekä se, että muilla saman osaston samanaikaisilla potilailla oli C. difficile -infektio. Antibioottihoito oli kuitenkin ainoa tekijä edellisen potilaan hoidossa tai terveydessä, joka vaikutti C. difficile -infektion riskiin.

Tutkijat toteavat, että antibiootit voivat muuttaa paikallista mikroympäristöä ja vaikuttaa siten potilaiden riskiin saada C. difficile -infektio. Antibiootit voivat siis potentiaalisesti aiheuttaa ongelmia myös sellaisille potilaille, joille itselleen niitä ei anneta.

Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia