Elämäntapamuutokset auttavat torjumaan tyypin 2 diabetesta

Tutkijat tähdentävät, että tyypin 2 diabetesta vastaan täytyy taistella maailmanlaajuisesti elämäntapainterventioilla.

Lancet-lehden tutkimuksen tulokset korostavat elämätapamuutosten merkitystä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Elämäntapainterventiot ja metformiinin käyttö olivat yhteydessä tyypin 2 diabeteksen kehittymisen riskin merkittävään vähenemiseen 15 vuoden aikana.

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus väheni seuranta-aikana 27 prosenttia elämäntapainterventiota toteuttaneessa ryhmässä ja 18 prosenttia metformiinia saaneessa joukossa verrattuina lumeryhmään.

Mikrovaskulaaristen komplikaatioiden, nefropatian, retinopatian ja neuropatian, ilmaantuvuudessa ei ylipäänsä ollut eroja ryhmien välillä. Kuitenkin niillä, joille ei kehittynyt tyypin 2 diabetesta, esiintyi vähemmän mikrovaskulaarisia komplikaatioita kuin tyypin 2 diabetekseen sairastuneilla.

Tutkijat tähdentävät, että tyypin 2 diabetesta vastaan täytyy taistella maailmanlaajuisesti elämäntapainterventioilla.

Tutkimusjoukkoon kuului sairastumisvaarassa olevia

Satunnaistetussa tutkimuksessa vuosina 1996–2001 selvitettiin intensiivisen elämäntapaohjauksen sekä metformiinin ja lumeen käytön vaikutuksia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn henkilöillä, joilla oli erittäin suuri riski sairastua.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, mitä vaikutuksia elämäntapamuutoksilla sekä metformiinilla ja lumeella on mikrovaskulaarisiin komplikaatioihin.

Tutkijat seurasivat 2 776:ta henkilöä syyskuusta 2002 tammikuuhun 2014. Henkilöt satunnaistettiin kolmeen ryhmään: elämäntapamuutoksia toteuttaviin, metformiinia käyttäviin ja lumetta saaviin.

Kirjoittanut.
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.