Elintavoilla on väliä, vaikka sydäntautiriski olisi geeneissä

Perimä voi aiheuttaa suuren sydäntautiriskin, vaikka elintavat olisivat hyvät. Elintavoilla on silti vaikutusta.

Sepelvaltimotautiriskiin vaikuttaa niin perimä kuin elintavatkin. Mutta voiko perinnöllistä riskiä vähentää elintavoilla? Tutkittajat selvittivät 55 685 tutkittavan aineistosta perinnöllisten riskitekijöiden ja elintapojen yhteyden sydäntapahtumiin. Genominlaajuisessa analyysissa otettiin huomioon 50 geenilokusta, joiden tiedetään olevan yhteydessä sepelvaltimotaudin riskiin. Hyviksi elintavoiksi määriteltiin tupakoimattomuus, normaalipainoisuus, säännöllinen liikunta ja terveellinen ruokavalio.

Tutkimuksen aineisto koostui kolmesta prospektiivisesta kohorttitutkimuksesta ja yhdestä poikkileikkaustutkimuksesta, joissa tutkittavien genotyyppi, elintavat ja sydäntapahtumien ilmaantuvuus oli määritelty.

Tutkimuksen mukaan sepelvaltimotapahtuman suhteellinen riski oli 91 prosenttia suurempi ihmisillä, joilla oli eniten geneettisiä riskitekijöitä kuin niillä, joilla oli vähiten geneettisiä riskitekijöitä. Hyvät elintavat olivat yhteydessä riskin tuntuvaan pienenemiseen kaikilla tutkituilla. Tutkijat määrittelivät, että tutkittavalla on hyvät elintavat, jos hänellä oli vähintään kolme neljästä määritellystä hyvien elintapojen osatekijästä.

Tutkittavilla, joilla oli paljon perinnöllisiä riskejä, mutta hyvät elintavat, oli 46 prosenttia pienempi sepelvaltimotautitapahtuman suhteellinen riski kuin niillä, joilla oli samat riskitekijät, mutta huonot elintavat.

Terveelliset elintavat hyödyttivät kaikkia

Tutkijat toteavat, että heidän analyysistään voi vetää kolme johtopäätöstä. Ensinnäkin sen, että perintötekijät vaikuttavat sepelvaltimotautialttiuteen elintavoista riippumatta.

Toiseksi, että terveellisten elämäntapojen yhteys sydäntapahtumien suhteellisen riskin pienenemiseen oli samankaltainen geneettisen riskin suuruudesta riippumatta.

Sen sijaan absoluuttisen riskin pieneneminen, joka oli yhteydessä terveellisten elämäntapojen noudattamiseen, oli suurinta niillä, joilla oli eniten geneettisiä riskitekijöitä. Tutkijat kuitenkin painottavat, että tulosten perusteella terveelliset elämäntavat hyödyttävät kaikkia.

Kolmanneksi, että geneettisiin riskitekijöiden ei pidä suhtautua deterministisesti. Elintavoilla voi vaikuttaa sydäntapahtumien riskiin merkittävästi, vaikka geneettisiä riskitekijöitä olisi paljon.

Tutkimus julkaistiin NEJM-lehdessä.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
Toimittaja

Kuva: Fotolia