Epäterveelliset elintavat yhteydessä toimintakyvyn heikkenemiseen iäkkäänä

Vähäinen liikunta, kehno ruokavalio ja tupakointi ovat yhteydessä toimintakyvyn merkittävään heikentymiseen yli 65-vuotiaana, kertoo BMJ:ssä julkaistu kohorttitutkimus.

Epäterveelliset elintavat – vähäinen liikunta, kehno ruokavalio ja tupakointi – ovat yhteydessä toimintakyvyn merkittävään heikentymiseen yli 65-vuotiaana, käy ilmi British Medical Journalissa julkaistusta brittiläis-ranskalaisesta tutkimuksesta. Toimintakyvyn menettämisen riski kasvoi progressiivisesti sen mukaan, mitä enemmän epäterveellisiksi määriteltyjä elintapoja tutkittavilla oli.

Kohorttitutkimuksessa oli mukana 3 982 osallistujaa (60,5 % naisia) Ranskan Dijonista. Tutkimuksen alkuvaiheessa kenenkään osallistujan toimintakyky ei ollut alentunut, vaan kaikki pystyivät suoriutumaan itse päivittäisistä toimistaan.

Tutkittavien toimintakyky arvioitiin seuranta-aikana kuusi kertaa.

Tutkimuksessa käytettiin kolmea toimintakyvyn asteikkoa: liikkumiskykyä, avuntarvetta monimutkaisissa päivittäistoiminnoissa ja avuntarvetta arjen perustoiminnoissa.

Niistä rakennettiin kolmea osa-aluetta yhdistävä, toimintakykyä kuvaava indikaattori. Tutkittava saattoi olla täysin itsenäinen kaikissa toimissaan tai tarvita apua yhdellä, kahdella tai kaikilla kolmella osa-alueella.

Epäterveellisiksi elintavoiksi määriteltiin vähäinen tai keskitason fyysinen aktiivisuus, hedelmien tai vihannesten syönti harvemmin kuin päivittäin, nykyinen tupakointi tai alle 15 vuotta aiemmin lopetettu tupakointi, runsas alkoholinkäyttö tai alkoholista pidättäytyminen täysin.

12 vuoden seurannan aikana 1 236 osallistujan toimintakyky heikkeni keskivaikeasti tai vaikeasti (ilmaantuvuus 45,5/1 000 ihmistä/vuosi). 922 tutkittavaa kuoli, heistä 702:n toimintakyky ei ollut alentunut.

Alhainen tai keskitason fyysinen aktiivisuus (HR 1,72, 95% LV 1,48–2,0) oli yhteydessä toimintakyvyn menettämisen riskin kasvuun, kun ikä, sukupuoli, siviilisääty ja koulutustaso oli vakioitu.

Epäterveellinen ruokavalio eli hedelmien tai vihannesten syönti harvemmin kuin päivittäin kasvatti tuota riskiä 24 prosenttia.

Nykyinen tupakointi tai korkeintaan 15 vuotta sitten lopetettu tupakointi oli puolestaan yhteydessä 26 prosentin riskin kasvuun.

Alkoholin käytön ja toimintakyvyn heikkenemisen välillä ei kuitenkaan havaittu merkitsevää yhteyttä.

Tulokset olivat samanlaisia sen jälkeen, kun neljänä ensimmäisenä vuonna toimintakykyään menettäneitä osallistujia ei laskettu mukaan.

Toimintakyvyn menettämisen riski kasvoi merkitsevästi sen mukaan, mitä enemmän epäterveellisiä elintapoja tutkittavalla oli. Krooniset sairaudet, masennusoireet, psyykkiset traumat ja BMI selittivät myös osaltaan tätä yhteyttä.

Tutkijoiden mukaan tulokset vahvistavat sitä, että elämäntapainterventioita kannattaa suunnata laaja-alaisesti eri elintapojen muuttamiseen eikä puuttua vain yhteen osa-alueeseen.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla


Lisää aiheesta:
Diabetes lisää toimintarajoitteisuuden riskiä
Tutkimus: vanhusten avuntarpeen lisääntymiseen varauduttava