Hermosoluja suojaava ruokavalio ja kognitio

Kognitio oli tutkimuksessa sitä parempi, mitä sitoutuneempi tutkittava oli Välimeren ruokavalioon.

Välimeren ruokavalion, erityisesti runsaan oliiviöljyn käytön, todettiin PREDIMED-­tutkimuksessa parantavan ikäihmisten kognitiota. Se oli satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus, joka ensisijaisesti tutki ruokavalion vaikutuksia kardiovaskulaaririskiin, mutta toissijaisena tulosmuuttujana oli kognitio. Kognitio tarkoittaa havaitsemiseen, muistiin, ajatteluun ja oppimiseen liittyviä mielen toimintoja. Nyt amerikkalaisessa kohorttitutkimuksessa selvitettiin, miten Välimeren ruokavalioon sitoutuminen on yhteydessä kognitioon.

Tutkittavien ruokavalio selvitettiin ruoankäyttötiedoista, ja he saivat pisteitä sen mukaan, miten se vastasi välimerellisiä MedDiet- ja MIND-ruokavalioita. Kummassakin näistä pisteitä toivat hedelmät, vihannekset, kokojyvävilja, kala, oliiviöljy ja viini. Punainen liha, voi, leivonnaiset ja pikaruoka vähensivät pisteitä. Tutkittavat olivat keskimäärin 68-vuotiaita.

Korkeammat pisteet saaneet olivat hieman nuorempia ja fyysisesti aktiivisempia, heidän ruokavalionsa oli energiapitoisempaa, heistä pienempi osa oli tupakoitsijoita, ja heillä oli vähemmän verenpainetautia ja diabetesta – siis vähemmän kognition heikkenemisen riskitekijöitä. Monimuuttujamalleissa näiden tekijöiden vakioimisen jälkeen kognitio oli sitä parempi, mitä sitoutuneempi tutkittava oli Välimeren ruokavalioon.

Poikkileikkaustutkimuksessa on aina ongelma: kumpi oli ensin, muna vai kana? Vähentääkö ihminen esimerkiksi viininjuomistaan, kun kognitio alkaa heiketä, vai heikkeneekö kognitio, kun viininjuonti vähenee. Tämä tutkimus ei yksinään vastaisi kysymykseen, onko Välimeren ruokavaliosta hyötyä muistin säilymisen kannalta. Taustalla on kuitenkin PREDIMED-tutkimuksen kaltaisia satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia, joissa sekoittavat tekijät on eliminoitu ja jotka näyttävät ruokavalion hyödyt.

Lähde: McEvoy ym. Neuroprotective diets are associated with better cognitive function: the Health and Retirement Study. J Am Geriatr Soc 2017;65:1857–62.

kirjoittaja:
Kaisu Pitkälä
professori

kuva: Fotolia